B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Boer, Theo de, Ger Groot
Religie zonder God. Een dialoog
Hoewel de godsdienst voortdurend wordt dood verklaard, weigert hij hardnekkig te verdwijnen. Maar de manier waarop gelovigen denken over God en het heilige is niet meer dezelfde als vijftig jaar geleden.

Wat kan godsdienst nog betekenen? Blijft er van de religie nog iets meer over dan een verzameling rituelen, aangevuld met het vage besef dat er in het leven 'iets meer' moet zijn dan het banale hier en nu? Valt er nu nog iets redelijks te zeggen over transcendentie, het hart van de religie zelf?

In plaats van te willen spreken als een wetenschap zal de theologie zich moeten laten inspireren door het denken van Pascal en Levinas, zo betoogt De Boer. Groot pleit daartegenover voor een materialistische benadering van de godsdienst waarin het religieuze handelen centraal staat.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Uitgeverij Sjibbolet, 2013, pap, 119 pp, € 17.95, 9789491110054
winkelwagen
Glas, Gerrit
Twijfel, bewijs en overgave. Over christelijke filosofie
Gerrit Glas geeft een overzicht van verschillende vormen van christelijke filosofie. Christelijke filosofie is weliswaar levensbeschouwelijk geinspireerd maar wil zich los van die levensbeschouwing legitimeren. Het christelijke bestaat uit de inzet: de idee van een veelzijdige, geordende werkelijkheid die niet in zichzelf rust en die vraagt om normatieve ontplooiing die in termen van structuur, richting en context kan worden geduid. De nadruk ligt daarbij op de dubbele sensitiviteit, hoe men zich verhoudt tot eigen standpunten en hoe die verhouding wordt beinvloed door het debat met denkers met andere overtuigingen.

Het christelijk denken heeft echter een exclusieve en lastig te thematiseren kant: die van het evangelie, van het kwaad, van verlossing, van overgave, wat zich niet laat vastleggen en zich toch manifesteert, als macht of dynamiek. Hier liggen mogelijkheden tot het inbrengen van dwarse gezichtspunten en van onverwachte vergezichten.

Gerrit Glas is psychiater en filosoof. Hij is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Vrije Universiteit en hoogleraar wijsgerige aspecten van de psychiatrie aan de Universiteit Leiden.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2011, pap, 71 pp, € 14.75, 9789491110023
winkelwagen
Jong, Ferry de
Straf, schuld en vrijheid. Pijlers van ons strafrecht
Temidden van de huidige maatschappelijke discussies over het strafrecht bepleit de auteur een herwaardering van de traditionele begrippen daad, schuld en toerekeningsvatbaarheid. Het strafrecht vormt niet het beginpunt, maar het tamelijk agressieve sluitstuk van een wijd gespannen normatieve, symbolische orde die immuun is voor naturalistische twijfel aan menselijke wilsvrijheid en verantwoordelijkheid.

Een bezinning op de symbolische orde ontsluit de toegangsweg tot een goed begrip van schuld en vrijheid in het strafrecht. Langs dezelfde weg kan een goed begrip worden verkregen van het zogenoemde 'oergevoel in de wijsvinger', het gevoel dat mensen ertoe dringt voor alle onheil een verantwoordelijke te willen aanwijzen.

Betoogd wordt dat het veld van begrippen waarvan de noties vrijheid, verantwoordelijkheid en schuld deel uitmaken, een eigen, niet tot de naturalistische denkwijze herleidbare realiteitswaarde bezit.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2012, pap, 90 pp, € 15.95, 9789491110085
winkelwagen
Mulder, Etty
De Sirenen zwegen. Psychoanalyse, mythe & kunst
Freud treedt als eerste denker welbewust in de mythische conventie van de afdaling in de onderwereld. Zijn motto in De droomduiding luidt dat hij de onderwereld in beroering gaat brengen. De kunstzinnige concepten uit de westerse cultuurgeschiedenis zullen zonder psychoanalytische hermeneutiek na dit voornemen van Freud niet langer ontraadseld kunnen worden. Met het historische moment waarop Freud te Rome door Michelangelo's Mozes wordt overweldigd, begint het moderne denken over kunst.

Het mozaische beeldverbod beheerst niet slechts de religie maar ook de kunstgeschiedenis van het Westen tot en met het choreografische offer van Stravinsky en het filmische meesterwerk Het offer van Andrej Tarkovski.

Etty Mulder is musicologe en cultuurhistorica en was als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar specialisatiegebied ligt onder andere in de psychoanalytische benaderingen van kunst en cultuur. Zij ontving in 2011 de hoge Franse onderscheiding Chevalier dans L'Ordre des Arts et des Lettres.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2011, pap, 80 pp, € 15.50, 9789491110016
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse
Eeuwig leven, Agamben en de theologie
Voor de filosoof Giorgio Agamben is graven in oude lagen van de theologie onontbeerlijk om te begrijpen hoe de mensheid in onze cultuur over zichzelf spreekt. Deze cultuur is vastgelopen in een doldraaiend systeem, dat het naakte leven van mensen uitschakelt juist door het in te schakelen. Het zoeken is nu naar een levensvorm die de schakelknop uitzet. Deze valt wijsgerig als 'onwerkzaamheid' te benoemen en in geloofstaal als 'eeuwig leven'.

Rinse Reeling Brouwer verkent in dit essay de uitdaging die van Agambens inzichten uitgaat voor de theologie en brengt onder meer de stem en het spreken, het rijk en de heerlijkheid, de wet en de sabbat ter sprake. Hij leert van Agamben, denkt met hem mee, gaat met hem in gesprek, spreekt hem soms tegen, weet zich dan weer door hem in verlegenheid gebracht.

Rinse Reeling Brouwer is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit. Bij de vestiging Amsterdam bekleedt hij de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor Bijbelse hermeneutiek. Bij de vestiging Groningen is hij universitair hoofddocent voor Theologiegeschiedenis.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Uitgeverij Sjibbolet, 2016, pap, 88 pp, € 15.50, 9789491110283
winkelwagen
Riessen, Renee van
De ziel opnieuw. Over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs
Lange tijd heeft het begrip 'ziel' in de filosofie in een kwade reuk gestaan. Het herinnerde aan achterhaalde aannames als de scheiding tussen lichaam en ziel en het voortleven van de ziel na de dood. Maar met het oude woord ziel zijn we iets belangrijks verloren: de toegang tot onze innerlijkheid en de betekenis daarvan. Is het mogelijk het zijn van de ziel opnieuw te denken? Van Riessen doet daartoe een voorstel, met behulp van de noties inspiratie en onderwijs.

Renee van Riessen is filosoof en dichter; ze doceert godsdienstfilosofie aan de PThU in Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Van Riessen is auteur van Man as a Place of God, Levinas' Hermeneutics of Kenosis (Springer, 2007) en publiceerde vier dichtbundels bij Uitgeverij Prometheus, waarvan de laatste (Krekels in de keuken) verscheen in 2008.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Uitgeverij Sjibbolet, 2013, pap, 88 pp, € 15.50, 9789491110139
winkelwagen
Schomakers, Ben
Het erts van de melancholie, over verdriet, verlangen en werkelijkheid
Verschijnt ein april 2017

Honderd jaar geleden schreef Freud zijn scherpe en nog altijd uitdagende opstel Verdriet en melancholie. Verdriet is de gezonde pijn om het verlies van een object, dat moet worden ingeruild voor een ander object. Maar klopt deze aanbeveling om het ene object door het andere te vervangen wel, en is melancholie inderdaad een ziekte die ontstaat als we hierin falen? In dit essay wordt nog eens naar de psychische structuur van verdriet gekeken, onder andere vanuit filosofisch, metafysisch, (neuro)psychologisch en sociologisch perspectief.

Daarbij komen onder andere gedachten over hechting en verlies, de taal waarin we onszelf met anderen verbinden en onszelf definieren, de tomeloze creativiteit van verdriet, de ziel en de niet-uitwisselbaarheid van de objecten van onze liefde aan bod. Er groeit een legitimerende sympathie voor de melancholie als een kostbaar, koesterbaar levend restant van verdriet. Het essay mondt vandaar uit in een meditatie over het zelf en het menselijk verlangen dat zich richt op een vruchtbare uitwisseling met de werkelijkheid.

Ben Schomakers is filosoof en classicus en vertaalt teksten uit de Griekse Oudheid, waaronder Aristoteles' 'Over de ziel', Sophocles' 'Oedipus heerst' en 'Antigone'. Hij bereidt een vertaling voor van de volledige 'Metafysica' van Aristoteles. In 2015 verscheen bij Sjibbolet onder zijn redactie (met Marc De Kesel) de bundel 'De schoonheid van het nee - Essays over Antigone'.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2017, pap, 96 pp, € 15.95, 9789491110306
winkelwagen
Visser, Gerard
Oorsprong en vrijheid
Een wezen is vrij wanneer het in zijn element is. Gesteld dat vrijheid zo elementair is als de lucht die we ademen, kan het wezen van vrijheid dan in het vrije worden gezocht? Dit vrije spreidt zich voor ons uit in het heden, maar het stijgt ook op uit onszelf, uit een leegte in de grond van de ziel die aan denken en willen voorafgaat. Het vrije van de ziel is gelegen in een ontvankelijkheid, die onafhankelijk is binnen haar eenheid met de oorsprong, die haar, met Meister Eckhart gesproken, innerlijk verwijdt en omvangt.

Na zich meer dan twee millennia lang alleen te hebben laten leiden door de maatstaf van rationaliteit nemen filosofen aan het einde van de negentiende eeuw de beleving, de volte van de onmiddellijke levende ervaring, tot vertrekpunt. In eerder werk heeft Gerard Visser de filosofische implicaties van deze nieuwe leidraad onderzocht voor onder meer ons begrip van individualiteit en affectiviteit. In dit essay overdenkt hij de betekenis ervan voor ons begrip van vrijheid, uitgaande van de intuitie dat een wezen vrij is wanneer het in zijn element is. Rationeel gezien is dit laatste bij de mens de wil, maar is dat het enige of het meest oorspronkelijke element?

Oorsprong en vrijheid is een uitgewerkte versie van het college waarmee Gerard Visser op 29 mei 2015 afscheid nam als hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde hij onder andere Niets cadeau (2009), Water dat zich laat oversteken (2011), In gesprek met Nietzsche (2012) en Heideggers vraag naar de techniek (2014). U vindt ze hier.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2015, pap, 95 pp, € 15.95, 9789491110221
winkelwagen