B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 1 boek in uw boodschappenlijst; bestel dit boek hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om naar een andere titel of categorie te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Beentjes, Panc
Wijsheid van Salomo
Het boek Wijsheid van Salomo is lang niet in elke bijbeluitgave te vinden. Het werk is namelijk geschreven in het Grieks en komt dus niet voor in de Joodse heilige geschriften: die zijn in het Hebreeuws of Aramees opgetekend. Ook de bijbelvertalers van de Reformatie baseerden zich op de Hebreeuwse en Aramese geschriften en daarmee is dit boek niet als canoniek boek beschouwd. In de rooms-katholieke traditie wordt het boek wel gezien als behorend tot de canon en het geloofsgoed. Onder de verzamelnaam 'deuterocanonieke boeken' is onder andere dit geschrift bekend.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1987, pap, 159pp, € 17.50, 9789061734314
winkelwagen
Chatelion Counet, Patrick
De brieven van Petrus (1 & 2 Petrus) en Judas
De brieven van Petrus en Judas behoren tot de meest raadselachtige geschriften van het Nieuwe Testament. Niemand weet wanneer of door wie ze geschreven zijn. De brieven lijken met elkaar in verband te staan: de tweede Petrusbrief noemt de eerste, en de brief van Judas lijkt er weer een samenvatting van, maar kan ook, omgekeerd, als bronnenmateriaal hebben gediend.

Het meest raadselachtig is hun inhoud. Ze staan alle drie in het teken van het einde der tijden.Elk op hun eigen wijze geven ze voorstellingen van 'de laatste dagen'en roepen zij mensen op hun leven naar die eindtijdverwachting in te richten. Hun eenheid is het sterkst in de wijze waarop zij de continuiteit van de traditie rond Jezus Christus waarborgen.

Patrick Chatelion Counet laat zien dat de brieven in een samenhang staan en heel goed binnen dezelfde kring of gemeenschap van schrijvers kunnen zijn ontstaan, namelijk de Petrinische school.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS/VBS, 2006, pap, 151 pp, € 15.00, 9789061738381
winkelwagen
Deckers-Dijs, Mimi
Apocalyps
Belichting van het Bijbelboek, KBS / VBS, 2000, pap., 201pp, € 15.00, 9789061738855
winkelwagen
Deckers-Dijs, Mimi
Hooglied
Een semiotische analyse van het Hooglied met speciale belangstelling voor het gepassioneerde en emotionele.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, pap, 160 pp, € 17.50, 9789061734499
winkelwagen
   
Div auteurs
Reeks Belichting van het Bijbelboek
Een overzicht van de delen in deze reeks, alfabetisch op auteur, vindt u via deze link (u vindt ze ook per bijbelboek via onze categorien)
KBS/Jongbloed, pap
winkelwagen
Kruijf, Th. de
Romeinen
Voor velen is de brief van Paulus aan de Romeinen een literair meesterwerk van het christendom: het heeft een grote invloed binnen de uiteenlopende kerken en christelijke stromingen. In deze bundel probeert Theo de Kruijf door middel van een eigen vertaling duidelijk te maken waar het Paulus zelf om ging. Alle kerkelijke en theologische vaktermen zijn daarbij zoveel mogelijk omgezet in hedendaagse taal. Het maakt onder andere duidelijk hoezeer deze brief een getuigenis is uit de begintijd van het christendom. En nog steeds actueel is: problemen die ook ons bekend zijn passeren de revue. Hoe kan men overtuigd blijven geloven binnen een eeuwenoude traditie en tegelijk openstaan voor een totaal nieuwe openbaring? Hoe moeten mensen zich tot God verhouden in een samenleving die van God vervreemd lijkt te zijn? Paulus is een voorbeeld van wat vele christenen beweegt.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1990, pap, 128pp, € 20.00, 9789061734710
winkelwagen
Labuschagne, C.
Deuteronomium
Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1993, pap, 191pp, € 20.00, 9789061735564
winkelwagen
Lamberigts, S.
1 en 2 Tessalonicenzen
Dit commentaar wil de teksten uit 1 en 2 Tessalonicenzen zoveel mogelijk zelf laten spreken, om hun eigen literaire schoonheid en hun eigen theologie. Daarom worden de verschillende problemen die beide brieven stellen niet vooraf behandeld in een lange inleiding, maar geeft de schrijver, stapsgewijs, bij elk vers de uitleg die de lezer nodig heeft om de tekst te verstaan.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1999, pap, 103pp, € 20.00, 9789061739531
winkelwagen
Lambrecht, J.
1 Korinitiers
In de eerste brief van Paulus aan de Korintiers bekommert Paulus zich over de eensgezindheid die zou moeten heersen binnen de christelijke gemeente: 'Laat er geen verdeeldheid onder u zijn'. Toch is de wortel van het probleem niet twist of partijzucht als zodanig. De vele gevaren die de christenen bedreigen, vinden blijkbaar hun gemeenschappelijke oorsprong in de moeilijkheid om een waarachtig christelijk leven te leiden in een hellenistisch heidens milieu! In dit korte commentaar is vooral aandacht voor de structuur en de gedachtegang in de verschillende delen van de brief en aan een zo juist mogelijke weergave van Paulus' bedoelingen.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1997, pap., 96 pp, € 20.00, 9789061739517
winkelwagen
Lambrecht, J.
2 Korintiers
In de tweede brief van Paulus aan de Korintiers verdedigt Paulus zichzelf en zijn apostelschap. Met zijn schrijven probeert hij verzoening tot stand te brengen tussen hem en de christenen van Korinte. Paulus valt hier en daar heftig uit naar zijn tegenstanders, de binnengeslopen 'schijnapostelen'. Dit Bijbelboek is een zeer emotioneel schrijven, en ook ongemeen rijk aan inhoud.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1999, pap, 240pp, € 20.00, 9789061739432
winkelwagen
Loo, H. van de
De brief van Jakobus
Dit commentaar op de brief van Jakobus is het resultaat van een literair tekstonderzoek. Hierbij kwam de vraag naar voren: vertoont het betoog, vastgelegd in de tekst, niet een grotere samenhang dan doorgaans wordt aangenomen? Het antwoord op de vraag heeft de vorm gekregen van een ontdekkingsreis waarbij de lezer uitgenodigd wordt mee te reizen.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1986, pap, 90pp, € 15.00, 9789061733911
winkelwagen
Negenman, J.
Prediker
Het werk van Prediker is een soort nabeschouwing van een wijze die het leven en de wereld grondig heeft onderzocht en daarbij tot de teleurstellende conclusie is gekomen: alles is ijdel, dat wil zeggen, zin- en waardeloos. Een van de thema's waarmee de Prediker zich bezighoudt is, evenals Job, de vergelding van goed en kwaad.

De tekst moet gelezen worden tegen de achtergrond van de wereld waartoe de auteur behoort: daarom wordt in deze uitgave eerst de wereld beschreven waarin het boek verscheen. Vervolgens is de vertaling van de tekst aan de beurt.Vanuit een uitvoerige beschrijving van kleine vers-eenheden komt de ontdekking naar boven van de centrale gedachten en ideeen van de auteur. Verder wordt duidelijk hoe Prediker in gesprek is met zijn tijd en hoe de tekst van dit boek als deel van de Bijbel gesproken heeft in de joodse en christelijke gemeenschap.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1988, pap, 110 pp, € 15.00, 9789061734369
winkelwagen
Smelik, Klaas A.D.
1 Koningen
Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1993, pap, 159 pp, € 20.00, 9789061734796
winkelwagen
Smelik, Klaas A.D.
2 Koningen
Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1994, pap, 160 pp, € 20.00, 9789061739210
winkelwagen
Smit, Joop
Galaten
Joop Smit, geboren in 1939 in Heemstede, studeerde bijbelwetenschap in Nijmegen en Jeruzalem. Sinds 1981 is hij als docent verbonden aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.

Meerdere publicaties, waaronder het boek Speelruimte. Een structurele lezing van het evangelie (Hilversum 1983), getuigen van zijn streven de Bijbel voor een breed publiek toegankelijk te maken. Zijn proefschrift Opbouw en gedachtengang van de brief aan de Galaten (Nijmegen 1986) vormt de grondslag van het commentaar dat in dit boek wordt gepresenteerd.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, Jongbloed / KBS, 1993, pap, € 15.00, 9789061734505
winkelwagen
Tilborg, Sjef van
Johannes

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks

UITVERKOCHT, geen herdruk - wel in het duits leverbaar

Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1988, pap., 232 pp, € 20.00, 9789061734406
winkelwagen
Tromp, N.
Psalmen 01-50
Belichting van het Bijbelboek, KBS, 2001, pap, 266 pp, € 20.00, 9789061738848
winkelwagen
Tromp, N.
Psalmen 101-150
Belichting van het Bijbelboek, KBS, 2002, pap, 320 pp, € 20.00, 9789061738947
winkelwagen
Tromp, Nico
Psalmen 51-100
Belichting van het Bijbelboek, KBS, 2001, pap, 269 pp, € 20.00, 9789061738930
winkelwagen
Troyer, K. de
Ester
Ester slaagt erin koningin te worden in plaats van Wasti, die bij de koning in ongenade is gevallen. Via Mordekai, de oom van haar vader, komt zij te weten dat een aanslag op de koning wordt beraamd. Ze brengt de koning hiervan op de hoogte. Als de jood Mordekai niet wil knielen voor de hoogwaardigheidsbekleder Haman, zorgt deze ervoor dat de koning hem de macht over de joden geeft. Vanaf dat moment begint een jodenvervolging. Na enkele schuchtere stapjes besluit koningin Ester echter voor het joodse volk in de bres te springen. Waarom en hoe ze dat doet, wie haar aanspoort en hoe ze precies in deze situatie verzeilt raakte, wordt in het boek Ester in detail beschreven. Spiegelbeelden, tegenstellingen, wisselingen van perspectief en afwisseling in de plaats waar de scenes zich afspelen: die worden in het boek uit de doeken gedaan.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, 2003, pap, 144 pp, € 17.50, 9789061738046
winkelwagen
Vogels, Walter
Exodus
Mozes heeft zijn volk bevrijd uit Egypte, het door de woestijn geleid naar de Sinai en het daar de wetten gegeven. Mozes is de centrale figuur. Hij wordt traditioneel ook beschouwd als de auteur van de eerste vijf bijbelboeken: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De naam 'Exodus'betekent 'uittocht', maar daarover gaat slechts het eerste deel van dit boek (hoofdstuk 1-15). Het tweede deel gaat over wetgeving en de constructie van het heiligdom. Het boek Exodus beschrijft het begin van Israels tocht door de woestijn naar het beloofde land.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, pap, 324 pp, € 25.00, 9789061737162
winkelwagen
Vogels, Walter
Job
Belichting van het Bijbelboek, KBS, pap, 216 pp, € 20.00, 9789061734550
winkelwagen
Vogels, Walter
Jozua
Dit boek beschrijft de intocht in het Beloofde Land en het is het tweede paneel van een tweeluik dat een grote ontwikkeling omvat. In Jozua zijn verschillende tradities van uiteenlopende herkomst bijeengebracht. Maar tot in zijn literaire vorm getuigt het van het wonderlijke samengaan van Gods machtige trouw enerzijds en van menselijke zwakheid anderzijds op de lange weg van de heilsgeschiedenis.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS/VBS, 2008, pap, 199 pp, € 20.00, 9789061730286
winkelwagen
Welzen, H.
Lucas
Het Lucas-evangelie probeert antwoord te geven op twee vragen waarmee de gemengde christelijke gemeenschappen in de laatste kwart van de eerste eeuw worstelen. Ten eerste dreigt segmentering van de gemeenschap door onderlinge verschillen van (religieuze en sociale) afkomst en materiele gesteldheid. Lucas laat zien dat gemeenschapsvorming in de geest van Jezus over de grenzen van de eigen groep heen gaat. Hij tekent een Jezus die opkomt voor gemarginaliseerde mensen en bij wie mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. Ten tweede is van de sterke verwachting van Jezus' terugkomst, die zo kenmerkend was voor de eerste generatie volgelingen, weinig overgebleven. Lucas geeft aan dat deze terugkomst nu echt aanstaande is, en benadrukt dat volharding, vertrouwen en gebed daarbij belangrijk zijn. Het Lucas-evangelie is onderdeel van het traditieproces dat met de verrijzeniservaring van Jezus' leerlingen begonnen is. Het lezen van het evangelie beoogt hetzelfde bevrijdende effect als het contact dat de personages in het boek met Jezus hebben.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het bijbelboek, KBS, 2011, pap, 437 pp, € 27.50, 9789061731610
winkelwagen
Weren, Wim
Matteus
Veel bijbelcommentaren op evangelies verhelderen meestal de godsdienstigem historische en culturele achtergronden van afzonderlijke zinnen of ze plaatsen literaire kanttekeningen bij kleine stukjes tekst. Wim Weren wijkt af van andere boeken in zijn soort, omdat hij de gebruiker juist wil helpen om Matteus in zijn geheel te lezen. In zijn exegetische commentaar op Matteus benadert Weren dit evangelie als een coherent literair werk, dat zijn geheimen pas prijsgeeft als men let op de relaties tussen de tekstdelen en op hun plaats en functie in de totale compositie.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1994, pap, 255 pp, € 20.00, 9789061738411
winkelwagen
Wieringen, Archibald van
Jesaja
Belichting van het Bijbelboek, KBS / VBS, 2009, pap, 207 pp, € 25.00, 9789061731399
winkelwagen
Zandbelt, A.
Habakuk
Het boek Habakuk hoort in de Bijbel tot de zogeheten Kleine Profeten. In het opschrift van het boek wordt Habakuk profeet genoemd. Dat kan betekenen dat Habakuk zichzelf als profeet verstond en dat hij als profeet is opgetreden, met toespraken gericht tot bepaalde groepen mensen in zijn land. In dat geval is het opmerkelijk dat het bijbelboek Habakuk geen toespraken bevat. Het boek Habakuk is tegelijkertijd het verhaal van wachten en nog eens wachten, omdat de tijd van vervulling nog niet daar is. Het vertelt en laat zien, dat wij het hebben uit te houden met een visioen dat we op een genadig moment van JHWH ontvangen.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1990, pap, 117pp, € 17.50, 9789061734703
winkelwagen
Zandbelt, A.
Jona
Het boek Jona behoort in de Bijbel tot de zogeheten Kleine Profeten. Het is daar een uitzonderlijk boekje. Het bevat geen verzameling van profetieen die opgetekend zijn. Het is een verhaal over het wedervaren van een man die van JHWH een profetische opdracht krijgt. Het woord profeeet komt er niet in voor. Het verhaal had ook onder de Geschriften gerekend kunnen worden. Wie het goed wil verstaan, moet het boek Jona allereerst als verhaal kunnen lezen, Een literair verhaal. Zo is het geschreven en gecomponeerd. Geschiedenis en verbeelding zijn er in een verweven als stoffering van een gelovig verhaal.

Via deze link vindt u alle delen in deze reeks.

Belichting van het Bijbelboek, KBS, 1987, pap, 53pp, € 15.00, 9789061733980
winkelwagen