B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Agamben, Giorgio
Avontuur
'Net zoals de hoop uitstijgt boven haar vervulling, zo gaat zij ook de redding voorbij - met liefde.'
In klassieke mythes komen we de Demon, het Lot, de Liefde en de Noodzaak tegen als de vier goden die aan ieders wieg staan. Vroeg of laat moeten we allemaal met hen in het reine komen.

Ze zijn volgens Agamben in zijn nieuwe, verrassende boek duister, maar tegelijk ook goedertieren. De confrontatie met deze godheden impliceert dat we ons leven als een avontuur moeten zien. En niet in de triviale betekenis van het woord, nee, we moeten het avontuur als de indrukwekkendste ervaring in ons menselijk bestaan beschouwen

Via een fascinerende zoektocht die ons van ridderverhalen naar filosofie, en van Lancelot naar Beatrice leidt, krijgen de vier godheden uiteindelijk gezelschap van een godin, ongrijpbaarder en mysterieuzer dan alle andere: Elpis, de Hoop. In de Griekse mythologie zit ze weggestopt in de doos van Pandora, maar hier wordt ze aan ons gepresenteerd als het ultieme symbool van het menselijk avontuur op aarde.

In dit essay keert Agamben terug naar de prachtige stijl van zijn vroegere werk, met veel eruditie en suggestie. Van Agamben verscheen bij Sjibbolet eerder Naaktheden en Pilatus en Jezus.

Sjibbolet filosofie, Uitgeverij Sjibbolet, 2016, pap, 64 pp, € 12.95, 9789491110276
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Naaktheden
In korte literair-filosofische schetsen brengt Giorgio Agamben rond het beeld van het naakte menselijk lichaam de meest urgente en actuele thema's van zijn werk bijeen. Het verband tussen feest en boulimia en de verborgen theologische implicaties van naaktheid. En verder: het glorieuze lichaam van de herrezenen, die maag en geslachtsorganen hebben en zich toch niet voeden en niet de liefde bedrijven; en de nieuwe vorm van onpersoonlijke identiteit die door biometrische apparatuur op mensen wordt gedrukt. Deze lijnen komen samen in het begrip 'onwerkzaamheid'.
Uitgeverij Sjibbolet, 2011, pap, 191 pp, € 22.95, 9789491110061
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Pilatus en Jezus
Wie is Pontius Pilatus, de prefect van Judea voor wiens ogen de rechtszaak van Christus zich afspeelde, eindigend in Zijn kruisiging? Een meedogenloze tiran of een angstige ambtenaar die zich laat overhalen door de Sanhedrin om een man, die hij onschuldig acht, te veroordelen? Een ongerijmd, onbelangrijk personage, of, zoals Nietzsche omschrijft, de 'enige figuur in het Nieuwe Testament die respect verdient'? Een grillige bedrieger met mooie uitspraken ('Wat is waarheid','Zie, de Mens!','Wat ik geschreven heb heb ik geschreven') of een belangwekkend theologisch figuur zonder wie Passie en Verlossing niet zouden hebben kunnen plaatsvinden?

Alle fasen van de rechtsgang doorlopend, biedt Agamben een nieuw perspectief. In de dialoog tussen Pilatus en Jezus komen twee werelden en twee koninkrijken tegenover elkaar te staan: geschiedenis en eeuwigheid, heilig en profaan, vonnis en redding. En in deze niets-ontziende vergelijking is de rol van Pilatus in ieder opzicht beslissend.

Van de invloedrijke hedendaagse Italiaanse filosoof Giorgio Agamben - wiens werk wereldwijd is vertaald - verscheen bij Uitgeverij Sjibbolet eerder Naaktheden

Sjibbolet, 2014, pap, 64 pp, € 11.95, 9789491110207
winkelwagen
Boer, Theo de, Ger Groot
Religie zonder God. Een dialoog
Hoewel de godsdienst voortdurend wordt dood verklaard, weigert hij hardnekkig te verdwijnen. Maar de manier waarop gelovigen denken over God en het heilige is niet meer dezelfde als vijftig jaar geleden.

Wat kan godsdienst nog betekenen? Blijft er van de religie nog iets meer over dan een verzameling rituelen, aangevuld met het vage besef dat er in het leven 'iets meer' moet zijn dan het banale hier en nu? Valt er nu nog iets redelijks te zeggen over transcendentie, het hart van de religie zelf?

In plaats van te willen spreken als een wetenschap zal de theologie zich moeten laten inspireren door het denken van Pascal en Levinas, zo betoogt De Boer. Groot pleit daartegenover voor een materialistische benadering van de godsdienst waarin het religieuze handelen centraal staat.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Uitgeverij Sjibbolet, 2013, pap, 119 pp, € 17.95, 9789491110054
winkelwagen
Browne, Thomas (vert. Schoneveld, C.W.)
Religio Medici. De godsdienst van een geneesheer
Op een hoogst persoonlijke en stilistisch verfijnde wijze verweert Sir Thomas Browne (1605-1682) zich tegen de algemene verdenking dat van elke drie artsen er twee godloochenaar zouden zijn. Aanhanger van de anglicaanse kerk, tracht hij geloof en wetenschap met elkaar te verzoenen. Anders dan zijn tijdgenoot Descartes trekt hij dan ook geen scheidsmuur op tussen geloof of theologie en wetenschap. Enerzijds is zijn wereldbeeld nog doordrenkt van klassieke ideeen, tegelijkertijd toont hij zich een overtuigd navolger van de nieuwe baconiaanse empirie.

Na in het eerste deel zijn geloof - met een aantal provocerende en sceptische kanttekeningen - te hebben omlijnd, hanteert hij in deel twee als een waar anatomicus het ontleedmes op zijn eigen karakter en gedragingen, met als leidraad het begrip (naasten) liefde.

De vertaling van deze klassieke, in de literaire wereld nog steeds gekoesterde tekst, schenkt aan Browne's fraaie Renaissance-proza de volle aandacht en doet recht aan zijn memorabele formuleringen.

De vertaler, dr. Cornelis W. Schoneveld, doceerde Historische Engelse Letterkunde aan de Universiteit Leiden en vertaalde eerder Engelse gedichten uit de 16de tot de 19de eeuw.

Sjibbolet, 2011, pap, 184 pp, € 22.50, 9789491110009
winkelwagen
Derrida, Jacques
Sjibbolet voor Paul Celan
Hoe vluchtig is een datum? Hoe eenmalig is een gebeurtenis, hoe uniek een naam, een uitspraak of een wachtwoord? In Sjibbolet leest de Franse filosoof Jacques Derrida het werk van de Duitstalige joodse dichter Paul Celan vanuit de verwondering over het woord dat steeds opnieuw terugkomt en niettemin altijd weer enkelvoudig is. En over de gebeurtenis van de Holocaust, het niet aflatende thema van de poezie van Celan en de in haar verschrikking unieke gebeurtenis die de twintigste eeuw getekend heeft.

In zijn eerbiedige en aandachtige lezing vraagt Derrida Celans moeilijk te doorgronden gedichten naar de betekenis van hun data, hun plaatsnamen, hun chiffres en codewoorden. Waarin bestaat iemands identiteit, die zich hecht aan een eenmalige handeling als de besnijdenis? Waarin bestaat een volk, dat heropstaat vanuit de grimmigste poging tot genocide die de geschiedenis heeft gekend? Hoe kunnen wij delen in die gebeurtenis, die ons tegelijkertijd verdeelt?

Vertaling en nawoord van Ger Groot

Vantilt, 2015, pap, 127 pp, € 16.95, 9789460041952
winkelwagen
Dirkx, Jos, Nelleke Nicolai (red)
Depressie en Psychodynamiek
Depressie neemt steeds meer toe, ondanks verschillende 'evidence-based' behandelmethoden. Er wordt zelfs van een epidemie gesproken. Toch zijn er veel controverses rond depressie. Komt depressie echt zoveel voor of is aan 'gewoon' verdriet een psychiatrisch etiket gegeven? Missen de huidige behandelingen iets essentieels?

In dit boek staat het psychodynamisch perspectief op depressie centraal, zowel in theoretische bespiegelingen als in praktische zin bij de beschrijving van psychodynamische behandelmethoden.

Sjibbolet, 2012, pap, 148 pp, € 18.95, 9789491110122
winkelwagen
Dirkx, Jos, Nelleke Nicolai (red)
Kind, gezin en identiteit
In dit boek staan het gezin en de invloed daarvan op de individuele ontwikkeling en identiteit van het kind centraal, bekeken vanuit psychodynamisch perspectief. Er wordt aandacht besteed aan gehechtheid en de omgeving: vooral ouders maar ook broers en zussen. Op bepaalde momenten worden grote stappen gezet in de ontwikkeling en de versteviging van de identiteit. Dit is ook gerelateerd aan veranderingen in het brein. Aan bod komt waar het mis kan gaan en hoe hier in therapie mee omgegaan kan worden, bijvoorbeeld bij een eetstoornis.

En hoe verloopt dit alles in bijzondere situaties zoals in een pleeggezin, ingeval van adoptie of in een andere cultuur? Neemt het gezin nog altijd een centrale plaats in of zijn vrienden en leeftijdsgenoten belangrijker geworden dan ouders, broers en zussen voor de ontwikkeling van de eigen identiteit?

Sjibbolet, 2014, pap, 144 pp, € 18.50, 9789491110191
winkelwagen
Freud, Sigmund
Actuele beschouwingen over oorlog en dood
Honderd jaar geleden verscheen voor het eerst in Nederland Freuds boek Beschouwingen over oorlog en dood, bestaande uit twee verhandelingen. De Weense psychiater Sigmund Freud (1856-1938) had deze teksten waarschijnlijk na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geschreven. Beide verhandelingen - aangeboden in de herziene vertaling uit 2006 van Wilfred Oranje - zijn ook honderd jaar later onverminderd actueel. Freud schreef in de eerste beschouwing over de grote ontgoocheling die de oorlog met zich meebracht en ging in op het driftleven, dat in botsing komt met de cultuur. Het tweede stuk handelt over de menselijke verstandhouding met de dood.

In het nawoord borduurt de psychiater en psychoanalyticus Antonie Ladan voort op Freuds beschouwingen. Hij maakt duidelijk dat 'oorlog' een aantrekkelijke kapstok kan bieden voor de gevoelens die gewekt worden bij het onder ogen zien van onze fundamentele machteloosheid, in laatste instantie ten overstaan van de dood. Onlangs publiceerde Ladan Het verlangen naar oorlog en andere zaken.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 72 pp, € 11.50, 9789491110368
winkelwagen
Freud, Sigmund ( red., vert. en inleiding G. Bogels)
Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot
Meine liebe Jeanne. Zo begint de laatste brief van de jarenlange correspondentie tussen Sigmund Freud en de latere vrouwelijke nestor van de Nederlandse psychoanalyse, de psychiater Jeanne Lampl-de Groot.

Ruim zeventig brieven van Freud, nu voor het eerst gepubliceerd, bieden een zeldzame gelegenheid om Freud als persoon, als arts en als middelpunt van de groeiende internationale psychoanalytische beweging van nabij te leren kennen. In deze periode groeit de betekenis van de psychoanalyse als wetenschap, als cultuurfilosofie en als behandeling voor psychische aandoeningen. De hartelijke en vertrouwelijke toon over alledaagse zorgen, over hun gezinsleden, de zorgen over Freuds chronische kaakaandoening, maar ook over hun wetenschappelijke publicaties, Freuds visie op hun beider collega's en hun krachtig teweerstellen tegen het naderend onheil van Hitlers 'Derde Rijk' maken dit boek tot een bijzondere, gevarieerde en soms onthullende leeservaring.

Sjibbolet, 2012, pap, 228 pp, € 24.95, 9789491110078
winkelwagen
Glas, Gerrit
Twijfel, bewijs en overgave. Over christelijke filosofie
Gerrit Glas geeft een overzicht van verschillende vormen van christelijke filosofie. Christelijke filosofie is weliswaar levensbeschouwelijk geinspireerd maar wil zich los van die levensbeschouwing legitimeren. Het christelijke bestaat uit de inzet: de idee van een veelzijdige, geordende werkelijkheid die niet in zichzelf rust en die vraagt om normatieve ontplooiing die in termen van structuur, richting en context kan worden geduid. De nadruk ligt daarbij op de dubbele sensitiviteit, hoe men zich verhoudt tot eigen standpunten en hoe die verhouding wordt beinvloed door het debat met denkers met andere overtuigingen.

Het christelijk denken heeft echter een exclusieve en lastig te thematiseren kant: die van het evangelie, van het kwaad, van verlossing, van overgave, wat zich niet laat vastleggen en zich toch manifesteert, als macht of dynamiek. Hier liggen mogelijkheden tot het inbrengen van dwarse gezichtspunten en van onverwachte vergezichten.

Gerrit Glas is psychiater en filosoof. Hij is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Vrije Universiteit en hoogleraar wijsgerige aspecten van de psychiatrie aan de Universiteit Leiden.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2011, pap, 71 pp, € 14.75, 9789491110023
winkelwagen
Ietswaart, Willem
Wat is dan de mens? Aforismen, ideeen, zinspreuken
Een psychoanalyticus maakt de balans op van een leven lang nadenken over de mens. Hij schetst de hoofdwegen door het landschap van zijn gedachten, gecomprimeerd in aforismen en korte fragmenten, ideeen, notities, apercu's, invallen, bon mots, observaties.

Ietswaarts aforismen vormen een zoektocht naar het distinctief menselijke in zijn vele facetten. Het zijn geen tegeltjeswijsheden, maar 'halve of anderhalve waarheden'. Ze zijn thematisch gerangschikt in hoofdstukken, van Taal via Leven en Dood naar Mysterie.

Elk aforisme is een in zichzelf besloten en complete tekst, maar de aforismen kunnen elkaar ook verhelderen. Wie ervan houdt de grote levensvragen aan de hand van een oorspronkelijk denker en diens overwegingen te overdenken, zal deze aforismen-collectie weten te waarderen.

Willem Ietswaart is psycholoog-psychoanalyticus. Eerder werkte hij korte tijd als theoloog en promoveerde op Kierkegaard. Zijn interessegebieden zijn psychoanalyse, psychologie, en daarnaast de existentiele en fenomenologische filosofie en religie in brede zin.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2013, pap, 218 pp, € 23.50, 9789491110146
winkelwagen
Jong, Ferry de
Straf, schuld en vrijheid. Pijlers van ons strafrecht
Temidden van de huidige maatschappelijke discussies over het strafrecht bepleit de auteur een herwaardering van de traditionele begrippen daad, schuld en toerekeningsvatbaarheid. Het strafrecht vormt niet het beginpunt, maar het tamelijk agressieve sluitstuk van een wijd gespannen normatieve, symbolische orde die immuun is voor naturalistische twijfel aan menselijke wilsvrijheid en verantwoordelijkheid.

Een bezinning op de symbolische orde ontsluit de toegangsweg tot een goed begrip van schuld en vrijheid in het strafrecht. Langs dezelfde weg kan een goed begrip worden verkregen van het zogenoemde 'oergevoel in de wijsvinger', het gevoel dat mensen ertoe dringt voor alle onheil een verantwoordelijke te willen aanwijzen.

Betoogd wordt dat het veld van begrippen waarvan de noties vrijheid, verantwoordelijkheid en schuld deel uitmaken, een eigen, niet tot de naturalistische denkwijze herleidbare realiteitswaarde bezit.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2012, pap, 90 pp, € 15.95, 9789491110085
winkelwagen
Kant, Immanuel
Het ontstaan van het heelal en de goede God
De Kant-Laplace-theorie, de achttiende-eeuwse natuurkundige theorie over het ontstaan van het heelal, is een begrip. Weinig mensen kennen het oorspronkelijk werk waarin Kant deze theorie uiteenzet, de Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755). Voor het eerst verschijnt dit werk nu in Nederlandse vertaling.

In dit geniale jeugdwerk schrijft Kant onder andere over het melkwegstelsel, over de oorzaak van beweging van planeten en over hun mogelijke bewoners, over de maan en de zon, maar ook over schepping en oneindigheid. De stijl van deze jonge, 'voorkritische' Kant is ongedwongen en zo nu en dan zelfs dartel. Als hij op huiveringwekkende wijze het oppervlak van de zon beschrijft of de onmetelijke oneindigheid van het heelal overpeinst, voelen we dat het onderwerp met de schrijver aan de haal gaat.

Er zijn in deze uitgave tevens twee beschouwingen opgenomen uit Kants De enig mogelijke grond voor een bewijs van het bestaan van God (1763) waarin hij een samenvatting geeft van zijn 'Algemene natuurgeschiedenis' en daaraan een uiteenzetting koppelt van zijn deisme. De bewegingen van de hemellichamen en het ontstaan van het heelal ziet Kant als een bevestiging van het bestaan van God en van de goddelijke 'algenoegzaamheid'.

Willem Visser is vertaler en filosoof. Hij vertaalde eerder (samen met Jabik Veenbaas) de grote drie Kritieken van Kant. En onlangs de Fenomenologie van de geest van G.W.F. Hegel.

Origine, Uitgeverij Sjibbolet, 2013, pap, 240 pp, € 29.90, 9789491110153
winkelwagen
Kate, Laurens ten
De vreemde vrijheid, nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw
Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2016, pap, 70 pp, € 11.50, 9789491110290
winkelwagen
Kesel, Marc De
Niets dan liefde, het vileine wonder van de gift
Wat is liefde? Het gelukzalige gevoel dat iemand van je houdt? Of het pijnlijk hunkeren naar een onmogelijke liefde? Ons woord 'liefde' betekent beide tegelijk. Het is de Eros van het onvervulde verlangen en de Amor van de vervulling, inclusief die van de Amor Dei, 'de liefde Gods'. Wie tot de kern van de liefde wil doordringen, stoot onvermijdelijk op die dubbelheid, een dubbelheid die haar geheim pas prijsgeeft als je er het fenomeen van de gift in herkent - het subtiele spel van 'geven, krijgen en ontvangen'.

In Niets dan liefde speurt Marc De Kesel naar de eigengereide, altijd wat 'vileine' logica waarnaar de gift luistert. Zijn tocht passeert langs Gerard Reve, Fenelon, David Bowie en Histoire d'O, maar ook langs Dogville en Manderlay, twee films van Lars von Trier. Dat hij die artistieke promenade weet te koppelen aan analyses over psychotherapie en de zogeheten 'zachte sector', maakt Niets dan liefde tot een unicum in de recente cultuurkritiek.

Marc De Kesel doceert filosofie aan de Universite Saint-Paul / Saint Paul University, Ottawa (Canada). Zijn onderzoeksdomeinen zijn continentale filosofie, religietheorie, Holocauststudies, psychoanalyse, kunst- en cultuurkritiek. In 2010 verscheen van hem Goden breken. Essays over monotheisme (Boom).

Sjibbolet, 2012, pap, 160 pp, € 19.95, 9789491110115
winkelwagen
Kesel, Marc De, Ben Schomakers
De schoonheid van het nee, essays over Antigone
De mooiste van alle Griekse tragedies begint met een kleine daad: een jonge vrouw strooit uit liefde een dun laagje zand op het lichaam van haar gesneuvelde broer. En negeert met dat gebaar het verbod van de strenge heerser van haar stad.

Antigone is een symbool geworden voor het verzet van het individu tegen de staat, voor de kracht van het vrouwelijke tegenover het mannelijke, voor de voorrang van de goddelijke wet op die van de politiek, voor een individuele ethiek die sterker mag zijn dan een formele.

Wat fascineert er in Antigone, zoals zij geportretteerd werd door Sophocles, de tragicus van het verlangen en de anatoom van de ziel? Welke drang leeft er in haar verzet? Hoe slaagt zij erin Shelley te verleiden - die dacht dat hij in een vorig leven verliefd op Antigone geweest was en voortaan voor geen enkele andere liefde kon deugen - en Goethe, Holderlin, Hegel, Kierkegaard, Brecht, Lacan en Heaney - en misschien ieder van ons?

In deze bundel geven acht gefascineerde essayisten en geleerden ieder een persoonlijk en soms eigenzinnig antwoord op deze vragen: Marc De Kesel, Ger Groot, Arnon Grunberg, Annemie Halsema, Bart Philipsen, Ben Schomakers, Klaas Tindemans en Michel Thys.

Marc De Kesel doceert filosofie aan de Universite Saint-Paul / Saint Paul University, Ottawa (Canada). Zijn onderzoeksdomeinen zijn continentale filosofie, religietheorie, Holocauststudies, psychoanalyse, kunst- en cultuurkritiek. In 2010 verscheen van hem Goden breken. Essays over monotheisme (Boom).
Ben Schomakers (1960) is opgeleid als wiskundige, classicus en filosoof. Hij promoveerde op een proefschrift over Parmenides, publiceerde o.a. over Plato, Aristoteles en het Neoplatonisme, schreef een boek over de mystieke theologie van Pseudo-Dionysius, in 2013 kwam Over de ziel uit en exposeert ook als fotograaf. Zijn vertaling met uitleg over Antigone verschijnt in 2016.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2015, pap, 256 pp, € 23.50, 9789491110252
winkelwagen
Ladan, Antonie
Het verlangen naar oorlog en andere zaken, over psychoanalyse in deze tijd
Veel van ons geestelijk leven verloopt onbewust. Aan de hand van klinische vignetten en voorbeelden uit de romanliteratuur zet de auteur uiteen hoe vertrouwdheid met bewuste en de onbewuste aspecten van onze binnenwereld van betekenis kan zijn voor ons dagelijks functioneren. In dat kader komt aan bod dat wij niet alleen een afkeer hebben van oorlog, maar er ook naar verlangen. De auteur laat zien dat een toestand van vrede psychisch belastend is. Oorlog lijkt een aantrekkelijke mogelijkheid te bieden om het taboe op het erkennen van onze fundamentele machteloosheid in stand te houden. Kennis van onze innerlijke houding ten opzichte van oorlog is in deze tijd meer dan ooit van belang.

Antonie Ladan is psychiater-psychoanalyticus en heeft vele publicaties op zijn naam staan. Zijn succesvolle boeken Het wandelend hoofd. Over de geheime fantasie een uitzondering te zijn en Het vanzelfzwijgende. Over psychoanalyse, desillusie en dood verschenen ook in Engelse vertaling.

Sjibbolet, 2015, pap, 232 pp, € 22.50, 9789491110238
winkelwagen
Leibovici, Solange
Kijken naar een droomscherm, over cinema en psychoanalyse
Film en psychoanalyse geven beide uitdrukking aan een wereld die gefascineerd is door beweging, verandering, wetenschap en moderne kunst. Beide baseren zich op verhalen over liefde, angsten en conflicten, en op de wijze waarop deze tot uitdrukking worden gebracht. Film houdt zich net als psychoanalyse bezig met het magische karakter van dromen en fantasieen, met onbewust gemis en de dynamiek van het verlangen. Veel cineasten, zoals Hitchcock, Kubrick en David Lynch, maken gebruik van thema's die aan de psychoanalyse zijn ontleend - met name de blik. Dit boek gaat over de interactie tussen film en toeschouwer. De auteur bespreekt films als Blue Velvet, The Reader, Hiroshima mon amour, Eyes Wide Shut en Melancholia.

Dr. Solange Leibovici was werkzaam als docente literatuur en filmwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Naast een groot aantal artikelen over de psychoanalyse van film en literatuur, publiceerde zij een psychobiografie van de Franse schrijver Pierre Drieu La Rochelle, psychoanalytische essays over literatuur, en twee autobiografische romans.

Sjibbolet, 2016, pap, 200 pp, € 21.95, 9789491110269
winkelwagen
Luther, Maarten, Herman Westerink (samenstelling en redactie), Mirjam Nieboer (vertaling)
Gesprekken aan tafel
Gesprekken aan tafel is een bonte verzameling ernstige beschouwingen, persoonlijke ontboezemingen, pittige aforismen, maatschappijkritische en soms ook uitgesproken grappige uitspraken van Maarten Luther (1483-1546). Ze zijn genoteerd door de vele tijdelijke inwonende kostgangers die allemaal aan de eettafel van de gastvrije familie Luther meeaten (vlees, brood) en meedronken (bier). Het lezen van Luther is een uitdaging. Zijn ideeen maken op het eerste gezicht een dogmatische, strenge en soms ook ongenuanceerde indruk. Wie verder leest zal snel merken dat het Luther in zijn theologie altijd te doen is om het subtiele en onzekere samenspel tussen God en mens dat wordt uitgedrukt in het woord 'geloof'.

De centrale thema's in deze selectie van tafelgesprekken zijn de aanvechting, de verborgenheid van God en de relatie tussen kerk en staat. Ook zijn er teksten over de persoon en het leven van Luther opgenomen, naast diens theologische compacte en doorwrochte betogen en spontane, vaak hoekige en barse uitspraken.

Luthers denken, dat handelt om de problematiek van de relatie van het subject tot zichzelf, de wereld en God, blijkt verrassend modern.

Op 19 augustus is dit boek bij ons gepresenteerd. Wilt u de inleiding van Herman Westerink nog nalezen dan vindt u die hier

Reeks Origine, Uitgeverij Sjibbolet, 2014, pap, 204 pp, € 22.95, 9789491110177
winkelwagen
Mooij, Antoine
In de greep van de taal, symboliseren en betekenisgeving: Lacan en Cassirer
Wie praat weerspiegelt niet op een ongebroken wijze de werkelijkheid die er is. Hij representeert daarentegen de werkelijkheid door een wereld te scheppen die vorm krijgt in een bepaalde taal. Er is geen toegang tot de werkelijkheid buiten deze representaties of symbolisaties om. Zijn is zijn als, zien is zien als.

De sociale inbedding van de taal en die van het spreken stelt Antoine Mooij in dit boek centraal. Op fundamentele en ingrijpende wijze wordt het wezen van de mens bepaald door de groep, door de Ander, door de taal: hij is in de greep daarvan.

De auteur geeft een grondig en fascinerend overzicht van de filosofie van Ernst Cassirer en Jacques Lacan, in hun onderlinge overeenkomst en verschil. Tevens biedt Antoine Mooij een toepassing van het representatiedenken, zoals op het terrein van het recht, van de politiek en van de psychopathologie.

Het begrip van representatie of symbolisatie blijkt een belangrijke sleutel te zijn tot het verstaan van de mens, als animal symbolicum. En in het representerende vermogen ligt tevens zijn vrijheid.

Antoine Mooij, van opleiding psychiater, filosoof en psychoanalyticus, is emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk. Eerder publiceerde hij onder andere de klassieker Taal en verlangen. Lacans theorie van de psychoanalyse, die het werk van Jacques Lacan in het Nederlandse taalgebied introduceerde.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2015, pap, 392 pp, € 29.95, 9789491110245
winkelwagen
Mulder, Etty
De diepte van kunst, een beschouwing over de hermeneutiek van Anton Ehrenzweig
In 1967 verscheen van de freudiaanse psychoanalyticus en kunsthistoricus Anton Ehrenzweig The Hidden Order of Art, een hermeneutische leer over kunst. Kunst biedt volgens Ehrenzweig een uitweg uit de elementaire vormeloosheid van het bestaan. De diepte van kunst laat zich verklaren aan de hand van het 'primair en secundair proces': chaotische en ordenende impulsen die in het bewustzijn werkzaam zijn.

In Ehrenzweigs visie op de verborgen organismen van kunst staat de fragmentarische structuur van het werk als een open vorm op de voorgrond. Volgens deze dynamische opvatting verschuift de nadruk op het integrale, voltooide werk naar het ontstaan ervan het is nooit af. Het kunstwerk valt qua betekenis samen met de wording van het kunstwerk: van resultaat naar beleving, van gefixeerd eindproduct naar deelname.

Etty Mulder is musicologe en cultuurhistorica en was verbonden aan de Radboud Universiteit. Zij schrijft over interdisciplinaire en kunsttheoretische onderwerpen.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 72 pp, € 11.50, 9789491110344
winkelwagen
Mulder, Etty
De Sirenen zwegen. Psychoanalyse, mythe & kunst
Freud treedt als eerste denker welbewust in de mythische conventie van de afdaling in de onderwereld. Zijn motto in De droomduiding luidt dat hij de onderwereld in beroering gaat brengen. De kunstzinnige concepten uit de westerse cultuurgeschiedenis zullen zonder psychoanalytische hermeneutiek na dit voornemen van Freud niet langer ontraadseld kunnen worden. Met het historische moment waarop Freud te Rome door Michelangelo's Mozes wordt overweldigd, begint het moderne denken over kunst.

Het mozaische beeldverbod beheerst niet slechts de religie maar ook de kunstgeschiedenis van het Westen tot en met het choreografische offer van Stravinsky en het filmische meesterwerk Het offer van Andrej Tarkovski.

Etty Mulder is musicologe en cultuurhistorica en was als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar specialisatiegebied ligt onder andere in de psychoanalytische benaderingen van kunst en cultuur. Zij ontving in 2011 de hoge Franse onderscheiding Chevalier dans L'Ordre des Arts et des Lettres.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2011, pap, 80 pp, € 15.50, 9789491110016
winkelwagen
Reeling Brouwer, Rinse
Eeuwig leven, Agamben en de theologie
Voor de filosoof Giorgio Agamben is graven in oude lagen van de theologie onontbeerlijk om te begrijpen hoe de mensheid in onze cultuur over zichzelf spreekt. Deze cultuur is vastgelopen in een doldraaiend systeem, dat het naakte leven van mensen uitschakelt juist door het in te schakelen. Het zoeken is nu naar een levensvorm die de schakelknop uitzet. Deze valt wijsgerig als 'onwerkzaamheid' te benoemen en in geloofstaal als 'eeuwig leven'.

Rinse Reeling Brouwer verkent in dit essay de uitdaging die van Agambens inzichten uitgaat voor de theologie en brengt onder meer de stem en het spreken, het rijk en de heerlijkheid, de wet en de sabbat ter sprake. Hij leert van Agamben, denkt met hem mee, gaat met hem in gesprek, spreekt hem soms tegen, weet zich dan weer door hem in verlegenheid gebracht.

Rinse Reeling Brouwer is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit. Bij de vestiging Amsterdam bekleedt hij de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor Bijbelse hermeneutiek. Bij de vestiging Groningen is hij universitair hoofddocent voor Theologiegeschiedenis.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Uitgeverij Sjibbolet, 2016, pap, 88 pp, € 15.50, 9789491110283
winkelwagen
   
Renkema, Jan, Leonie van Straaten (red)
Kerk van de toekomst
Heeft de kerk toekomst? In antwoorden op deze vraag gaat het vaak over dalingen in het aantal gelovigen en over misstanden in kerken. Toch zijn er door alle eeuwen heen nieuwe initiatieven ontstaan uit de rijke humuslaag van oude structuren. De kerk laat iets zien: eenheid met God en alle mensen. Een twaalftal toonaangevende kerkelijke leiders, theologen en opiniemakers vertellen over hun inspiratie en hun visie. Samen vormen zij het kleurenspectrum van het gelovig leven in de Lage Landen: rkk, pkn, okk, Joods, basisgemeenschappen en 'vrije' theologen. Met bijdragen van Tamarah Benima, Erik Borgman, Ine van den Eynde, Martin Hoondert, Rosaliene Israels, Manuela Kalsky, Klaas van der Kamp, Leo Koffeman, Gerard Matthijssen, Arjan Plaisier, Paul de Roy, Joris Vercammen & Henk Witte.

Jan Renkema is emeritus hoogleraar tekstkwaliteit, en publiceerde ook over Bijbeluitleg. Leonie van Straaten is theoloog met specialisatie dans. Beiden zijn lid van de oecumenische gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk

Sjibbolet, 2016, pap, 144 pp, € 16.50, 9789491110320
winkelwagen
Riessen, Renee van
De ziel opnieuw. Over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs
Lange tijd heeft het begrip 'ziel' in de filosofie in een kwade reuk gestaan. Het herinnerde aan achterhaalde aannames als de scheiding tussen lichaam en ziel en het voortleven van de ziel na de dood. Maar met het oude woord ziel zijn we iets belangrijks verloren: de toegang tot onze innerlijkheid en de betekenis daarvan. Is het mogelijk het zijn van de ziel opnieuw te denken? Van Riessen doet daartoe een voorstel, met behulp van de noties inspiratie en onderwijs.

Renee van Riessen is filosoof en dichter; ze doceert godsdienstfilosofie aan de PThU in Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Van Riessen is auteur van Man as a Place of God, Levinas' Hermeneutics of Kenosis (Springer, 2007) en publiceerde vier dichtbundels bij Uitgeverij Prometheus, waarvan de laatste (Krekels in de keuken) verscheen in 2008.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Uitgeverij Sjibbolet, 2013, pap, 88 pp, € 15.50, 9789491110139
winkelwagen
Riessen, Renee van
Van zichzelf bevrijd. Levinas over het raadsel van de nabijheid
Verschijnt mei 2017

Menselijk leven is leven in relaties, die op basis van uiteenlopende verwachtingen tot stand komen of weer worden afgebroken. Dikwijls meten we die verwachtingen af aan wat een zinvol en vervuld leven is. De verhouding met anderen moet dan passen in het kunstwerk dat we, volgens de hedendaagse ideeen over goed leven, van ons eigen leven dienen te maken. De Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas richtte zich vooral op de bevrijdende kracht van relaties, en ontdekte dat ze behulpzaam kunnen zijn om onszelf los te laten, en compassie te oefenen.

Renee van Riessen onderzoekt Levinas' denken over nabijheid en naastenliefde. Ze brengt het in discussie met hedendaagse denkers (Heidegger, Ricoeur, Derrida) en legt verbanden met het werk van schrijvers en beeldend kunstenaars als Natalia Ginzburg, J.M. Coetzee en Barnett Newman. Met haar Levinas-interpretaties beweegt van Riessen zich op het grensvlak van ethiek, mystiek en religie. Ze vraagt zich af waar de bevrijding van zichzelf in vervreemding omslaat. Is nabijheid een ander woord voor naastenliefde? Hoe authentiek kan die vorm van liefde zijn? Hoe kan nabijheid zich wapenen tegen kwaad en vijandschap? Is het raadsel van nabijheid een spoor van God?

Renee van Riessen is filosoof en dichter. Zij doceert godsdienstfilosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde zij o.a. het succesvolle Oratio-essay 'De ziel opnieuw'.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 204 pp, € 19.50, 9789491110337
winkelwagen
Schomakers, Ben
Het erts van de melancholie, over verdriet, verlangen en werkelijkheid
Verschijnt ein april 2017

Honderd jaar geleden schreef Freud zijn scherpe en nog altijd uitdagende opstel Verdriet en melancholie. Verdriet is de gezonde pijn om het verlies van een object, dat moet worden ingeruild voor een ander object. Maar klopt deze aanbeveling om het ene object door het andere te vervangen wel, en is melancholie inderdaad een ziekte die ontstaat als we hierin falen? In dit essay wordt nog eens naar de psychische structuur van verdriet gekeken, onder andere vanuit filosofisch, metafysisch, (neuro)psychologisch en sociologisch perspectief.

Daarbij komen onder andere gedachten over hechting en verlies, de taal waarin we onszelf met anderen verbinden en onszelf definieren, de tomeloze creativiteit van verdriet, de ziel en de niet-uitwisselbaarheid van de objecten van onze liefde aan bod. Er groeit een legitimerende sympathie voor de melancholie als een kostbaar, koesterbaar levend restant van verdriet. Het essay mondt vandaar uit in een meditatie over het zelf en het menselijk verlangen dat zich richt op een vruchtbare uitwisseling met de werkelijkheid.

Ben Schomakers is filosoof en classicus en vertaalt teksten uit de Griekse Oudheid, waaronder Aristoteles' 'Over de ziel', Sophocles' 'Oedipus heerst' en 'Antigone'. Hij bereidt een vertaling voor van de volledige 'Metafysica' van Aristoteles. In 2015 verscheen bij Sjibbolet onder zijn redactie (met Marc De Kesel) de bundel 'De schoonheid van het nee - Essays over Antigone'.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2017, pap, 96 pp, € 15.95, 9789491110306
winkelwagen
Schomakers, Ben (red)
Spreken over de grens, essays over Dionysius en de onkenbare God
Dionysius de Areopagiet is een van de meest fascinerende, maar ook meest raadselachtige denkers uit de geschiedenis. Hij opereerde op de grensvlakken van theologie en filosofie, van christendom en platonisme, van literatuur en betoog, en koos daarbij aan het eind van de 5de eeuw na Christus het perspectief van Dionysius, die zich in Handelingen door Paulus op het spoor van de onkenbare God had laten zetten.

Dionysius onderzoekt de ondoordringbaarheid van de grens tussen woord en God, tussen mens en God, waarbij hij uitgaat van een waaier van benaderingen, openbaring, theologie (of filosofie), spiritualiteit en mystieke ervaring. Zoals hij zijn identiteit niet prijsgeeft, onthoudt hij ons een ondubbelzinnig antwoord over de vraag naar de grens.

De beweging naar de onkenbare God is het thema van negen essays, die de mogelijkheden in kaart brengen om op een passende manier over de andere zijde van de grens te spreken. Of juist te zwijgen. Met bijdragen van Inigo Bocken, Desanne van Brederode, Marc De Kesel, Michiel ter Horst, Andrew Louth, Rico Sneller, Ben Schomakers, Carlos Steel & Rudi te Velde.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 224 pp, € 22.95, 9789491110313
winkelwagen
Stroeken, Harry
Tussen weten en niet weten, ervaringen van een psychoanalyticus
Wat bereiken wij ermee als wij onszelf jonger schatten dan wij zijn? Waarom doen de roddelbladen het zo goed? Hoe komen wij meer over onszelf te weten?
Wij hebben maar weinig zelfkennis. De subjectiviteit, de bron waaruit alles voorkomt, blijft een raadsel, een te respecteren kern, onherleidbaar en kwetsbaar. Veel van de psychoanalyse lijkt achterhaald. Wat zal de tand des tijds ervan kunnen weerstaan?

De ervaren psychoanalyticus en filosoof Harry Stroeken schrijft op zeer toegankelijke toon over de essentialia van de psychoanalytische therapie. Het onbewuste, het zwijgen, het vrijuit spreken en de betekenis van dromen komen bijvoorbeeld aan de orde. Wij mensen zoeken geluk en vinden dat soms even. Het boek bevat zowel voorbeelden uit de psychoanalytische praktijk als de literatuur en is tevens met tekeningen verlucht.

Uitgeverij Sjibbolet, 2015, pap, 93 pp, € 15.00, 9789491110214
winkelwagen
Visser, Gerard
Oorsprong en vrijheid
Een wezen is vrij wanneer het in zijn element is. Gesteld dat vrijheid zo elementair is als de lucht die we ademen, kan het wezen van vrijheid dan in het vrije worden gezocht? Dit vrije spreidt zich voor ons uit in het heden, maar het stijgt ook op uit onszelf, uit een leegte in de grond van de ziel die aan denken en willen voorafgaat. Het vrije van de ziel is gelegen in een ontvankelijkheid, die onafhankelijk is binnen haar eenheid met de oorsprong, die haar, met Meister Eckhart gesproken, innerlijk verwijdt en omvangt.

Na zich meer dan twee millennia lang alleen te hebben laten leiden door de maatstaf van rationaliteit nemen filosofen aan het einde van de negentiende eeuw de beleving, de volte van de onmiddellijke levende ervaring, tot vertrekpunt. In eerder werk heeft Gerard Visser de filosofische implicaties van deze nieuwe leidraad onderzocht voor onder meer ons begrip van individualiteit en affectiviteit. In dit essay overdenkt hij de betekenis ervan voor ons begrip van vrijheid, uitgaande van de intuitie dat een wezen vrij is wanneer het in zijn element is. Rationeel gezien is dit laatste bij de mens de wil, maar is dat het enige of het meest oorspronkelijke element?

Oorsprong en vrijheid is een uitgewerkte versie van het college waarmee Gerard Visser op 29 mei 2015 afscheid nam als hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde hij onder andere Niets cadeau (2009), Water dat zich laat oversteken (2011), In gesprek met Nietzsche (2012) en Heideggers vraag naar de techniek (2014). U vindt ze hier.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2015, pap, 95 pp, € 15.95, 9789491110221
winkelwagen
Visser, Gerard
Water dat zich laat oversteken. Verkenningen in het stroomgebied van beleving en gelatenheid
Kunnen wij tegenwoordig nog wel iets met rust laten? In die vraag lichten twee tendensen op die Gerard Visser in onze levensinstelling onderscheidt. Enerzijds die van een groeiende exploitatie van het leven waarin men van belevenis naar belevenis gaat. Anderzijds een waarin de beleving wordt ervaren als de opdracht optimaal recht te doen aan het leven. Dit vraagt om een houding die de auteur, in aansluiting bij Eckhart en Heidegger, 'gelatenheid' noemt.

Visser past in acht essays zijn doordenking van beleving en gelatenheid toe op onderwerpen als de vraag naar de zin van het leven, het verband tussen woede en liefde of de verhouding tussen moderne kunst en religie.
Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2011, pap, 203 pp, € 20.95, 9789491110092
winkelwagen
Welten, Ruud, Marc De Kesel (red)
Het godstrauma. Lacan, religie en moderniteit
De vraag naar de rol van religie in de wereld vereist een andere manier van denken; anders dan de benadering die rede tegenover geloof plaatst om eenvoudigweg voor een van de twee te kiezen. Aan de hand van het werk van een van de meest besproken denkers van de twintigste eeuw, psychoanalyticus en filosoof Jacques Lacan (1901-1981) wordt deze vraag onderzocht. Lacan heeft zich op vele plaatsen in zijn omvangrijke oeuvre uitdrukkelijk over het statuut en de functie van religie in onze moderne tijd. Sommigen vinden in zijn werk argumenten om religie te beschouwen als een structurele ordening die de religieuze ervaring zelf overbodig maakt. Voor anderen geeft zijn werk aanleiding om de religieuze ervaring als een haast traumatische ontmoeting met het reele te beschrijven. Waar de gangbare logica tekortschiet, biedt Lacan ons een 'logica van het fantasme' om het hardnekkige van de religie en haar verbeelding enigszins te vatten.

Met medewerking van Marc de Kesel, Dominiek Hoens, Antoine Mooij, Henk Oosterling, Rico Sneller, Ruud Welten, Ernst van den Hemel, Johan Schokker, Herman Westerink, Lode Lauweart.

Ruud Welten is bijzonder hoogleraar bij de faculteit Wijsbegeerte aan de EUR, universitair hoofddocent aan Tilburg University en lector aan Saxion. Onlangs verscheen zijn oratie Als de graankorrel niet sterft. Een filosofische archeologie van openbaring. Dr. Marc De Kesel is wetenschappelijk secretaris en senior onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut. Eerder verscheen o.a. Niets dan liefde. Het vileine wonder van de gift en onder zijn redactie (samen met Ben Schomakers) De schoonheid van het nee. Essays over Antigone.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2018, pap, 224 pp, € 21.50, 9789491110351
winkelwagen
Westerink, Herman
Lust en onbehagen, over psychoanalyse, mystiek, subjectiviteit en psychopathologie
De psychoanalyse stelt fundamenteel een scherp onderscheid tussen normaliteit en pathologie ter discussie. Bovendien heeft zij oog voor het feit dat het subject geen consistentie bezit en de religie geen zekere zingevingskaders biedt of een eenduidige functie heeft. Met name in de moderne mystiek en spiritualiteit, vol van lust en onbehagen, komt dit op uitvergrote wijze aan het licht. Vanuit de ideeen van Freud, Lacan, De Certeau en Foucault verkent Westerink de blijvende betekenis van de psychoanalyse voor het denken over religie en mystiek, subjectiviteit en psychopathologie.

Herman Westerink is bijzonder gasthoogleraar levensbeschouwing en volksgezondheid aan de Katholieke Universiteit Leuven, met bijzondere aandacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalyse. Tevens is werkzaam aan het Center for Contemporary European Philosophy en het Titus Brandsma Instituut aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Eerder verscheen van hem o.m. Verlangen en vertwijfeling. Melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 70 pp, € 11.50, 9789491110375
winkelwagen
Westerink, Herman
Verlangen en vertwijfeling, melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit
De vroege moderniteit wordt gekenmerkt door een sterk geintensifieerd religieus leven. De ervaring van de afwezigheid van God neemt in het geloofsleven een bijzondere plaats in. In protestantse theologische literatuur en in biografieen van enkelingen ontstaat veel aandacht voor de thematiek van verlies, verwerping en verlatenheid. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de wanhoop van Franciscus Spira, een Italiaanse protestant die ervan overtuigd raakt door God verlaten en verworpen te zijn.

Wat is de relatie tussen geloof, wanhoop en melancholie? Welke rol speelt de predestinatieleer in de herijking van een geloofsleven waar vertwijfeling en verlangen de kernaspecten zijn? De auteur behandelt deze vragen aan de hand van Luther, Calvijn, Franciscus Spira, Willem Teellinck, Gisbertus Voetius en Jean de Labadie. Ook het denken van Sigmund Freud en Jacques Lacan over melancholie, liefde en verlangen levert een belangrijke bijdrage aan de interpretatie van vroegmoderne protestantse vroomheid.

Dr. Herman Westerink is verbonden aan het Titus Brandsma Instituut en het Center for Contemporary European Philososophy van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Sjibbolet, 2014, pap, 219 pp, € 22.50, 9789491110184
winkelwagen