B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 1 boek in uw boodschappenlijst; bestel dit boek hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om naar een andere titel of categorie te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Browne, Thomas (vert. Schoneveld, C.W.)
Religio Medici. De godsdienst van een geneesheer
Op een hoogst persoonlijke en stilistisch verfijnde wijze verweert Sir Thomas Browne (1605-1682) zich tegen de algemene verdenking dat van elke drie artsen er twee godloochenaar zouden zijn. Aanhanger van de anglicaanse kerk, tracht hij geloof en wetenschap met elkaar te verzoenen. Anders dan zijn tijdgenoot Descartes trekt hij dan ook geen scheidsmuur op tussen geloof of theologie en wetenschap. Enerzijds is zijn wereldbeeld nog doordrenkt van klassieke ideeen, tegelijkertijd toont hij zich een overtuigd navolger van de nieuwe baconiaanse empirie.

Na in het eerste deel zijn geloof - met een aantal provocerende en sceptische kanttekeningen - te hebben omlijnd, hanteert hij in deel twee als een waar anatomicus het ontleedmes op zijn eigen karakter en gedragingen, met als leidraad het begrip (naasten) liefde.

De vertaling van deze klassieke, in de literaire wereld nog steeds gekoesterde tekst, schenkt aan Browne's fraaie Renaissance-proza de volle aandacht en doet recht aan zijn memorabele formuleringen.

De vertaler, dr. Cornelis W. Schoneveld, doceerde Historische Engelse Letterkunde aan de Universiteit Leiden en vertaalde eerder Engelse gedichten uit de 16de tot de 19de eeuw.

Sjibbolet, 2011, pap, 184 pp, € 22.50, 9789491110009
winkelwagen
Dirkx, Jos, Nelleke Nicolai (red)
Depressie en Psychodynamiek
Depressie neemt steeds meer toe, ondanks verschillende 'evidence-based' behandelmethoden. Er wordt zelfs van een epidemie gesproken. Toch zijn er veel controverses rond depressie. Komt depressie echt zoveel voor of is aan 'gewoon' verdriet een psychiatrisch etiket gegeven? Missen de huidige behandelingen iets essentieels?

In dit boek staat het psychodynamisch perspectief op depressie centraal, zowel in theoretische bespiegelingen als in praktische zin bij de beschrijving van psychodynamische behandelmethoden.

Sjibbolet, 2012, pap, 148 pp, € 18.95, 9789491110122
winkelwagen
Dirkx, Jos, Nelleke Nicolai (red)
Kind, gezin en identiteit
In dit boek staan het gezin en de invloed daarvan op de individuele ontwikkeling en identiteit van het kind centraal, bekeken vanuit psychodynamisch perspectief. Er wordt aandacht besteed aan gehechtheid en de omgeving: vooral ouders maar ook broers en zussen. Op bepaalde momenten worden grote stappen gezet in de ontwikkeling en de versteviging van de identiteit. Dit is ook gerelateerd aan veranderingen in het brein. Aan bod komt waar het mis kan gaan en hoe hier in therapie mee omgegaan kan worden, bijvoorbeeld bij een eetstoornis.

En hoe verloopt dit alles in bijzondere situaties zoals in een pleeggezin, ingeval van adoptie of in een andere cultuur? Neemt het gezin nog altijd een centrale plaats in of zijn vrienden en leeftijdsgenoten belangrijker geworden dan ouders, broers en zussen voor de ontwikkeling van de eigen identiteit?

Sjibbolet, 2014, pap, 144 pp, € 18.50, 9789491110191
winkelwagen
Freud, Sigmund ( red., vert. en inleiding G. Bogels)
Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot
Meine liebe Jeanne. Zo begint de laatste brief van de jarenlange correspondentie tussen Sigmund Freud en de latere vrouwelijke nestor van de Nederlandse psychoanalyse, de psychiater Jeanne Lampl-de Groot.

Ruim zeventig brieven van Freud, nu voor het eerst gepubliceerd, bieden een zeldzame gelegenheid om Freud als persoon, als arts en als middelpunt van de groeiende internationale psychoanalytische beweging van nabij te leren kennen. In deze periode groeit de betekenis van de psychoanalyse als wetenschap, als cultuurfilosofie en als behandeling voor psychische aandoeningen. De hartelijke en vertrouwelijke toon over alledaagse zorgen, over hun gezinsleden, de zorgen over Freuds chronische kaakaandoening, maar ook over hun wetenschappelijke publicaties, Freuds visie op hun beider collega's en hun krachtig teweerstellen tegen het naderend onheil van Hitlers 'Derde Rijk' maken dit boek tot een bijzondere, gevarieerde en soms onthullende leeservaring.

Sjibbolet, 2012, pap, 228 pp, € 24.95, 9789491110078
winkelwagen
Ladan, Antonie
Het verlangen naar oorlog en andere zaken, over psychoanalyse in deze tijd
Veel van ons geestelijk leven verloopt onbewust. Aan de hand van klinische vignetten en voorbeelden uit de romanliteratuur zet de auteur uiteen hoe vertrouwdheid met bewuste en de onbewuste aspecten van onze binnenwereld van betekenis kan zijn voor ons dagelijks functioneren. In dat kader komt aan bod dat wij niet alleen een afkeer hebben van oorlog, maar er ook naar verlangen. De auteur laat zien dat een toestand van vrede psychisch belastend is. Oorlog lijkt een aantrekkelijke mogelijkheid te bieden om het taboe op het erkennen van onze fundamentele machteloosheid in stand te houden. Kennis van onze innerlijke houding ten opzichte van oorlog is in deze tijd meer dan ooit van belang.

Antonie Ladan is psychiater-psychoanalyticus en heeft vele publicaties op zijn naam staan. Zijn succesvolle boeken Het wandelend hoofd. Over de geheime fantasie een uitzondering te zijn en Het vanzelfzwijgende. Over psychoanalyse, desillusie en dood verschenen ook in Engelse vertaling.

Sjibbolet, 2015, pap, 232 pp, € 22.50, 9789491110238
winkelwagen
Luther, Maarten, Herman Westerink (samenstelling en redactie), Mirjam Nieboer (vertaling)
Gesprekken aan tafel
Gesprekken aan tafel is een bonte verzameling ernstige beschouwingen, persoonlijke ontboezemingen, pittige aforismen, maatschappijkritische en soms ook uitgesproken grappige uitspraken van Maarten Luther (1483-1546). Ze zijn genoteerd door de vele tijdelijke inwonende kostgangers die allemaal aan de eettafel van de gastvrije familie Luther meeaten (vlees, brood) en meedronken (bier). Het lezen van Luther is een uitdaging. Zijn ideeen maken op het eerste gezicht een dogmatische, strenge en soms ook ongenuanceerde indruk. Wie verder leest zal snel merken dat het Luther in zijn theologie altijd te doen is om het subtiele en onzekere samenspel tussen God en mens dat wordt uitgedrukt in het woord 'geloof'.

De centrale thema's in deze selectie van tafelgesprekken zijn de aanvechting, de verborgenheid van God en de relatie tussen kerk en staat. Ook zijn er teksten over de persoon en het leven van Luther opgenomen, naast diens theologische compacte en doorwrochte betogen en spontane, vaak hoekige en barse uitspraken.

Luthers denken, dat handelt om de problematiek van de relatie van het subject tot zichzelf, de wereld en God, blijkt verrassend modern.

Op 19 augustus is dit boek bij ons gepresenteerd. Wilt u de inleiding van Herman Westerink nog nalezen dan vindt u die hier

Reeks Origine, Uitgeverij Sjibbolet, 2014, pap, 204 pp, € 22.95, 9789491110177
winkelwagen
Mulder, Etty
De diepte van kunst, een beschouwing over de hermeneutiek van Anton Ehrenzweig
In 1967 verscheen van de freudiaanse psychoanalyticus en kunsthistoricus Anton Ehrenzweig The Hidden Order of Art, een hermeneutische leer over kunst. Kunst biedt volgens Ehrenzweig een uitweg uit de elementaire vormeloosheid van het bestaan. De diepte van kunst laat zich verklaren aan de hand van het 'primair en secundair proces': chaotische en ordenende impulsen die in het bewustzijn werkzaam zijn.

In Ehrenzweigs visie op de verborgen organismen van kunst staat de fragmentarische structuur van het werk als een open vorm op de voorgrond. Volgens deze dynamische opvatting verschuift de nadruk op het integrale, voltooide werk naar het ontstaan ervan het is nooit af. Het kunstwerk valt qua betekenis samen met de wording van het kunstwerk: van resultaat naar beleving, van gefixeerd eindproduct naar deelname.

Etty Mulder is musicologe en cultuurhistorica en was verbonden aan de Radboud Universiteit. Zij schrijft over interdisciplinaire en kunsttheoretische onderwerpen.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 72 pp, € 11.50, 9789491110344
winkelwagen
Mulder, Etty
De Sirenen zwegen. Psychoanalyse, mythe & kunst
Freud treedt als eerste denker welbewust in de mythische conventie van de afdaling in de onderwereld. Zijn motto in De droomduiding luidt dat hij de onderwereld in beroering gaat brengen. De kunstzinnige concepten uit de westerse cultuurgeschiedenis zullen zonder psychoanalytische hermeneutiek na dit voornemen van Freud niet langer ontraadseld kunnen worden. Met het historische moment waarop Freud te Rome door Michelangelo's Mozes wordt overweldigd, begint het moderne denken over kunst.

Het mozaische beeldverbod beheerst niet slechts de religie maar ook de kunstgeschiedenis van het Westen tot en met het choreografische offer van Stravinsky en het filmische meesterwerk Het offer van Andrej Tarkovski.

Etty Mulder is musicologe en cultuurhistorica en was als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar specialisatiegebied ligt onder andere in de psychoanalytische benaderingen van kunst en cultuur. Zij ontving in 2011 de hoge Franse onderscheiding Chevalier dans L'Ordre des Arts et des Lettres.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2011, pap, 80 pp, € 15.50, 9789491110016
winkelwagen
   
Renkema, Jan, Leonie van Straaten (red)
Kerk van de toekomst
Heeft de kerk toekomst? In antwoorden op deze vraag gaat het vaak over dalingen in het aantal gelovigen en over misstanden in kerken. Toch zijn er door alle eeuwen heen nieuwe initiatieven ontstaan uit de rijke humuslaag van oude structuren. De kerk laat iets zien: eenheid met God en alle mensen. Een twaalftal toonaangevende kerkelijke leiders, theologen en opiniemakers vertellen over hun inspiratie en hun visie. Samen vormen zij het kleurenspectrum van het gelovig leven in de Lage Landen: rkk, pkn, okk, Joods, basisgemeenschappen en 'vrije' theologen. Met bijdragen van Tamarah Benima, Erik Borgman, Ine van den Eynde, Martin Hoondert, Rosaliene Israels, Manuela Kalsky, Klaas van der Kamp, Leo Koffeman, Gerard Matthijssen, Arjan Plaisier, Paul de Roy, Joris Vercammen & Henk Witte.

Jan Renkema is emeritus hoogleraar tekstkwaliteit, en publiceerde ook over Bijbeluitleg. Leonie van Straaten is theoloog met specialisatie dans. Beiden zijn lid van de oecumenische gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk

Sjibbolet, 2016, pap, 144 pp, € 16.50, 9789491110320
winkelwagen
Schomakers, Ben (red)
Spreken over de grens, essays over Dionysius en de onkenbare God
Dionysius de Areopagiet is een van de meest fascinerende, maar ook meest raadselachtige denkers uit de geschiedenis. Hij opereerde op de grensvlakken van theologie en filosofie, van christendom en platonisme, van literatuur en betoog, en koos daarbij aan het eind van de 5de eeuw na Christus het perspectief van Dionysius, die zich in Handelingen door Paulus op het spoor van de onkenbare God had laten zetten.

Dionysius onderzoekt de ondoordringbaarheid van de grens tussen woord en God, tussen mens en God, waarbij hij uitgaat van een waaier van benaderingen, openbaring, theologie (of filosofie), spiritualiteit en mystieke ervaring. Zoals hij zijn identiteit niet prijsgeeft, onthoudt hij ons een ondubbelzinnig antwoord over de vraag naar de grens.

De beweging naar de onkenbare God is het thema van negen essays, die de mogelijkheden in kaart brengen om op een passende manier over de andere zijde van de grens te spreken. Of juist te zwijgen. Met bijdragen van Inigo Bocken, Desanne van Brederode, Marc De Kesel, Michiel ter Horst, Andrew Louth, Rico Sneller, Ben Schomakers, Carlos Steel & Rudi te Velde.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2017, pap, 224 pp, € 22.95, 9789491110313
winkelwagen
Stroeken, Harry
Tussen weten en niet weten, ervaringen van een psychoanalyticus
Wat bereiken wij ermee als wij onszelf jonger schatten dan wij zijn? Waarom doen de roddelbladen het zo goed? Hoe komen wij meer over onszelf te weten?
Wij hebben maar weinig zelfkennis. De subjectiviteit, de bron waaruit alles voorkomt, blijft een raadsel, een te respecteren kern, onherleidbaar en kwetsbaar. Veel van de psychoanalyse lijkt achterhaald. Wat zal de tand des tijds ervan kunnen weerstaan?

De ervaren psychoanalyticus en filosoof Harry Stroeken schrijft op zeer toegankelijke toon over de essentialia van de psychoanalytische therapie. Het onbewuste, het zwijgen, het vrijuit spreken en de betekenis van dromen komen bijvoorbeeld aan de orde. Wij mensen zoeken geluk en vinden dat soms even. Het boek bevat zowel voorbeelden uit de psychoanalytische praktijk als de literatuur en is tevens met tekeningen verlucht.

Uitgeverij Sjibbolet, 2015, pap, 93 pp, € 15.00, 9789491110214
winkelwagen
Westerink, Herman
Verlangen en vertwijfeling, melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit
De vroege moderniteit wordt gekenmerkt door een sterk geintensifieerd religieus leven. De ervaring van de afwezigheid van God neemt in het geloofsleven een bijzondere plaats in. In protestantse theologische literatuur en in biografieen van enkelingen ontstaat veel aandacht voor de thematiek van verlies, verwerping en verlatenheid. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de wanhoop van Franciscus Spira, een Italiaanse protestant die ervan overtuigd raakt door God verlaten en verworpen te zijn.

Wat is de relatie tussen geloof, wanhoop en melancholie? Welke rol speelt de predestinatieleer in de herijking van een geloofsleven waar vertwijfeling en verlangen de kernaspecten zijn? De auteur behandelt deze vragen aan de hand van Luther, Calvijn, Franciscus Spira, Willem Teellinck, Gisbertus Voetius en Jean de Labadie. Ook het denken van Sigmund Freud en Jacques Lacan over melancholie, liefde en verlangen levert een belangrijke bijdrage aan de interpretatie van vroegmoderne protestantse vroomheid.

Dr. Herman Westerink is verbonden aan het Titus Brandsma Instituut en het Center for Contemporary European Philososophy van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Sjibbolet, 2014, pap, 219 pp, € 22.50, 9789491110184
winkelwagen