B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Visser, Gerard
De druk van de beleving, filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang
Onder een ervaring verstaan wij vandaag een beleving. Wat wij beleving noemen komt overeen met de principes van het 'en plein air' en de 'sensation vitale' van het Franse impressionisme. Zoals de levensfilosofische bezinning breekt met de uitgangspunten van het metafysische denken, zo voltrekt het impressionisme de overgang van de traditionele naar de moderne beeldende kunst.

Sociologen spreken tegenwoordig van de belevenismaatschappij. Maar wat houdt die in? Wat is een beleving? Hoe heeft dit element zich in de vorige eeuw in kunst en filosofie gemanifesteerd? Het grote belang van deze vraag kon er weleens in bestaan dat binnen een korte tijdsspanne in het werk van enkele kunstenaars en filosofen iets beslissends is gebeurd, wat zich ook bij ons over een langere termijn innerlijk en maatschappelijk voltrekt. De beleving blijkt hier een element van ondergang te zijn geweest.

De druk van de beleving traceert deze ondergang aan de hand van de filosofische projecten van Friedrich Nietzsche en Wilhelm Dilthey en de schilderkunst van Claude Monet - het sterven van het landschap in diens werk. De beleving blijkt dubbelzinnig. Naast een nieuwe vrijheid ontplooit zich een druk die Nietzsche al tot een 'wil tot macht' herleidt - beleving is pressie. Ten slotte worden Martin Heidegger en Walter Benjamin geraadpleegd, die beiden een onlosmakelijk verband zien tussen de houding van de beleving en de expansie van de moderne techniek.

Filosofische diagnosen, SUN, 1999, pap, 400 pp, € 29.50, 9789061686521
winkelwagen
Visser, Gerard
Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart
Het zogeheten 'lege gemoed' is een kernbegrip in het werk van Meister Eckhart, de befaamde middeleeuwse mysticus. De filosoof Gerard Visser onderzoekt het mystieke concept van het lege gemoed en plaatst het tegen de achtergrond van Aristoteles' denkbeelden.

De geschiedenis van de verhouding tussen denken en voelen, rationaliteit en affectiviteit in de Europese wijsbegeerte moet nog worden geschreven. Dit boek verheldert een kleine, maar verstrekkende gebeurtenis in deze geschiedenis: de vertaling door Meister Eckhart van de Latijnse begrippen mens of animus met gemuete, en zijn vereenzelviging van het vonkje intellectus purus bij de mens met een ledic gemuete - anders gezegd: het lege gemoed.
> De middeleeuwse magister houdt het teleologische denken van Aristoteles enerzijds in ere, maar doorbreekt het anderzijds op een wijze die radicale consequenties heeft. Gelatenheid is meer dan een onderzoek naar het wezen van het affectieve: het boek biedt tevens een wijsgerige inleiding in Eckharts denken.

Tweede druk van Gelatenheid, oude isbn: 9789085064923

Boom, 2018, pap, 257 pp, € 24.90, 9789024422272
winkelwagen
Visser, Gerard
Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque en Kawabata
In Gelatenheid in de kunst laat Gerard Visser zien dat de kunst in de 20ste eeuw voeling geeft met een levenshouding die een antwoord moet bieden op problemen waarvoor de mens zich gesteld ziet door de ongebreidelde ontwikkeling van techniek en kapitaal.

Het boek bevat detailanalyses van de dichtkunst van Martinus Nijhoff, de schilderkunst van Georges Braque en de verhaalkunst van Yasunari Kawabata. Visser verbindt deze analyses met een filosofische duiding: de verschuiving die deze kunstenaars aanbrengen in onze opvattingen van leven, beeld en taal stemt verregaand overeen met de filosofische herbezinning bij westerse denkers als Martin Heidegger en Walter Benjamin. In zowel kunst als filosofie is een zoektocht naar een toekomstige spiritualiteit aan de orde die volgens Visser een hernieuwde inhoud geeft aan het ooit door mysticus Meister Eckhart geintroduceerde motief van gelatenheid.

Boom, 2018, pap, 500 p, € 39.90, 9789024419630
winkelwagen
Visser, Gerard
Heideggers vraag naar de techniek, een commentaar
In zijn voordracht De vraag naar de techniek uit 1955 onderwerpt Martin Heidegger de instrumentele opvatting van techniek aan een kritisch onderzoek. Hij gaat daarvoor terug naar Aristoteles en diens leer van oorzakelijkheid en laat zien dat de Griekse filosoof onder technische voortbrenging nog iets heel anders verstond, namelijk een 'wijze van ontbergen'. Op basis hiervan kan Heidegger een nieuw licht werpen op de moderne techniek, die hij analyseert als een 'opvorderend ontbergen', dat van al wat ermee in aanraking komt maar een ding verlangt: dat het terstond ter plekke ter beschikking staat. De smartphone is hier een recent opvallend blijk van, maar het geldt al voor waterleiding en lucifer.

In zijn commentaar legt Gerard Visser Heideggers diepgaande beschouwing niet alleen nauwkeurig en integraal uit, maar gaat hij ook in op de herkomst van diens herneming van de zijnsvraag in de ervaring van wat Nietzsche het Europese nihilisme heeft genoemd. Tegelijk met dit commentaar verschijnt bij uitgeverij Vantilt een nieuwe vertaling van 'De vraag naar de techniek'.

Gerard Visser is hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden en auteur van onder meer Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart (2008), Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel (2009), Water dat zich laat oversteken (2011) en In gesprek met Nietzsche (2012).

Vantilt, 2014, pap, 173 pp, € 19.95, 9789460041495
winkelwagen
Visser, Gerard
In gesprek met Nietzsche
Volgens Heidegger kunnen we niet aan het denken van Nietzsche voorbijgaan op straffe bevangen te blijven in verouderde en onwezenlijke vraagstellingen. Al in zijn dissertatie uit 1987 nam Gerard Visser deze aanwijzing ernstig. Sindsdien bepleit hij een dubbele lezing van Nietzsches werk. Door de radicale wijze waarop zij haar ten einde denkt, houdt deze filosofie ons nihilistische consequenties van de Europese metafysica voor, maar zij bevat ook bevrijdende motieven die vooruitwijzen.
De studies die in dit boek zijn verzameld bestrijken een periode van 30 jaar waarin de auteur met Nietzsche bezig was en is. Ze geven grondige analyses van een aantal themas uit Nietzsches werk. Bovenal geven ze blijk van een bijzonder en vruchtbaar gesprek, waarin diens denken kritisch wordt bevraagd en ook het bevrijdende aspect ervan, dat berust in een spirituele ogenblikervaring, allengs scherper in het vizier komt.

Gerard Visser is docent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden en onder meer auteur van Gelatenheid: Gemoed en hart bij Meister Eckhart (2008), Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel (2009), en Water dat zich laat oversteken. Verkenningen in het stroomgebied van beleving en gelatenheid (2011)
Vantilt, Uitgeverij, 2012, pap, 224 pp, € 15.00, 9789460040672
winkelwagen
Visser, Gerard
Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel
Hoewel Socrates het als de belangrijkste opdracht in het leven van een mens beschouwde de psuche te leren kennen, is de ziel tegenwoordig uit het wetenschappelijke en het filosofische discours verdwenen. Daar staat tegenover dat de omgangstaal het woord nog onverminderd koestert. Sterker nog, zij duldt geen equivalenten naast uitdrukkingen als 'iemand op de ziel trappen' of 'met je ziel bloot moeten'.
In dit filosofische essay breekt Gerard Visser een lans voor de ziel. Hij gaat uit van de hypothese dat de ziel in de Europese filosofie is gestorven aan de illusie van haar kenbaarheid. Vervolgens gaat hij na hoe in de moderne levensfilosofische en fenomenologische bezinning op het vraagstuk van de individualiteit een spirituele voeling met de ziel terugkeert, die is gebaseerd op de ervaring van haar ondoorgrondelijkheid.
De titel van het essay is ontleend aan het gedicht 'Niets cadeau' van Wislawa Szymborska, dat de gang van het betoog structureert.
Valkhof Pers, 2009, pap, 157 pp, € 12.50, 9789056253103
winkelwagen
Visser, Gerard
Oorsprong en vrijheid
Een wezen is vrij wanneer het in zijn element is. Gesteld dat vrijheid zo elementair is als de lucht die we ademen, kan het wezen van vrijheid dan in het vrije worden gezocht? Dit vrije spreidt zich voor ons uit in het heden, maar het stijgt ook op uit onszelf, uit een leegte in de grond van de ziel die aan denken en willen voorafgaat. Het vrije van de ziel is gelegen in een ontvankelijkheid, die onafhankelijk is binnen haar eenheid met de oorsprong, die haar, met Meister Eckhart gesproken, innerlijk verwijdt en omvangt.

Na zich meer dan twee millennia lang alleen te hebben laten leiden door de maatstaf van rationaliteit nemen filosofen aan het einde van de negentiende eeuw de beleving, de volte van de onmiddellijke levende ervaring, tot vertrekpunt. In eerder werk heeft Gerard Visser de filosofische implicaties van deze nieuwe leidraad onderzocht voor onder meer ons begrip van individualiteit en affectiviteit. In dit essay overdenkt hij de betekenis ervan voor ons begrip van vrijheid, uitgaande van de intuitie dat een wezen vrij is wanneer het in zijn element is. Rationeel gezien is dit laatste bij de mens de wil, maar is dat het enige of het meest oorspronkelijke element?

Oorsprong en vrijheid is een uitgewerkte versie van het college waarmee Gerard Visser op 29 mei 2015 afscheid nam als hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde hij onder andere Niets cadeau (2009), Water dat zich laat oversteken (2011), In gesprek met Nietzsche (2012) en Heideggers vraag naar de techniek (2014). U vindt ze hier.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Sjibbolet, 2015, pap, 95 pp, € 15.95, 9789491110221
winkelwagen
Visser, Gerard
Water dat zich laat oversteken. Verkenningen in het stroomgebied van beleving en gelatenheid
Kunnen wij tegenwoordig nog wel iets met rust laten? In die vraag lichten twee tendensen op die Gerard Visser in onze levensinstelling onderscheidt. Enerzijds die van een groeiende exploitatie van het leven waarin men van belevenis naar belevenis gaat. Anderzijds een waarin de beleving wordt ervaren als de opdracht optimaal recht te doen aan het leven. Dit vraagt om een houding die de auteur, in aansluiting bij Eckhart en Heidegger, 'gelatenheid' noemt.

Visser past in acht essays zijn doordenking van beleving en gelatenheid toe op onderwerpen als de vraag naar de zin van het leven, het verband tussen woede en liefde of de verhouding tussen moderne kunst en religie.
Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2011, pap, 203 pp, € 20.95, 9789491110092
winkelwagen