B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Aalsum, Lia van
Kijken naar spiritualiteit - om te leren
Kennis overdragen, vaardigheden bijbrengen en de persoon vormen, dat gebeurt in onderwijs, vanaf de kleuterklas tot in de collegezaal. Spiritualiteit heeft daar iets aan toe te voegen.

Dit werk is een oefening in kijken naar spiritualiteit, bedoeld voor elke beroepsbeoefenaar in school en opleiding. Leren kijken en er gevoel voor ontwikkelen. Waar draait het om in spiritualiteit en hoe werkt dit door in het dagelijks bestaan? Hoe verhoudt dit zich tot de vormingsaandacht onder pedagogen, cultuurcritici en ethici? Welk verband is er met de godsdiensten, wat hebben theologen hier te zeggen en spreekt de Bijbel misschien ook een woordje mee?

'Ik geef informatie over geestelijk leven, over mensen die daar gevoelig voor zijn, aan de hand van uiteenlopende voorbeelden. Ook ga ik in op spirituele geschriften en stromingen, waaronder het christendom. Ik betrek er kunst bij, pedagogiek, theologie en de bijbelse Psalmen. Waar het in wezen om gaat is dat ieder mens verbinding heeft met wat ik noem: de goddelijke Ander. Het gaat erom dat we ons daarvan bewust worden, dat we daarin groeien en dat deze goddelijke Ander een realiteit voor ons wordt. Dat wij ons daardoor bewogen voelen. Spiritualiteit helpt om er niet langer tegenaan te kijken, maar contact mee te maken. Dat gaat dieper dan zelfmanagement.'

Een tweevoudige scholing in spiritualiteit: kennis van en gevoel voor het fenomeen ontwikkelen, met het oog op goed onderwijs. Dat wordt bepleit en met dit boek ook daadwerkelijk nagestreefd.

Valkhof, 2014, pap, 208 pp, € 22.50, 9789056254186
winkelwagen
Aalsum, Lia van
Lied van de Eenheid. Een onderzoek naar de bijbelse intertekstualiteit van het spirituele geschrift Sjier HaJichoed
Hoe kan een mens God op passende wijze eerbiedigen? Wat weten wij van deze dragende kracht van alle zijn? Hoe kunnen wij leven met JHWH, de Onvergelijkbare, die enerzijds zo intiem en teder aanwezig is, maar die anderzijds zo ongrijpbaar en confronterend anders is? Op deze vragen zoekt een joodse denker uit de middeleeuwen een antwoord. Hij doet dat op gedreven wijze, in eenvoudig, overwegend bijbels Hebreeuws en met kennis van de theologie en filosofie van zijn tijd. Bijzonder is dat zijn prachtige hymne een schat aan bijbelcitaten verbergt. Volgen we deze verzen, dan blijkt de zanger een leraar die ons door heel de Tenach leidt. Bestuderen we deze ruim vijfhonderd verbanden, dan openbaart het lied zich als een gidsende instantie die ons zowel begrip als gevoel bijbrengt voor het mysterie van de liefde tussen God en mens.

Sjier haJichoed kan gesitueerd worden binnen de context van het Rijnlandse chassidisme, is beinvloed door de grote denker en vernieuwer Saadja Gaon, en functioneert tot op heden als een pioet (gedicht) in de joodse liturgie. Het bijbelse intertekstualiteitonderzoek biedt het theoretisch kader voor de inventarisatie van de vele citaten. De spiritualiteitstudie leidt tot een bijbelse hermeneutiek die recht doet aan zowel het spirituele karakter van het lied als de heiligheid van de Schrift. Met behulp van de joodse pardeesformule worden de verschillende betekenislagen in dit samenspel van lied en Tenach op systematische wijze beschreven.

Deze studie bevat een Engelstalige samenvatting. De Hebreeuwse liedtekst (ruim vierhonderd regels) is volledig opgenomen, met een Nederlandse vertaling van de auteur.

Lia van Aalsum (1962) is werkzaam op het gebied van spiritualiteit, zowel wat betreft het wetenschappelijke spiritualiteitonderzoek als de praktische spiritualiteitvorming. Daarbinnen gaat haar interesse vooral uit naar de bijbelse spiritualiteit en naar de relatie onderwijs & spiritualiteit. Zij werkt in de omgeving van Nijmegen.

Eburon, 2010, pap, 891 pp, € 39.90, 9789059724174
winkelwagen
Aalsum, Lia van
Lied van de Eenheid, Sjier HaJichoed
Hoe kan een mens 'God' op passende wijze eerbiedigen? Wat weten wij van deze dragende kracht van alle zijn? Intiem aanwezig, maar onvergelijkbaar anders; liefdevol gidsend, maar bij tijde pijnlijk confronterend. Hoe kunnen wij leven met JHWH?

Deze vragen verkent een joodse denker uit het middeleeuwse Rijnland in het Lied van de Eenheid. Gedreven zoekt hij naar antwoorden in zijn bijzondere hymne die honderden Bijbelcitaten verbergt. Wij volgen de mysticus in een aantal van deze intertekstuele netwerken. Als een spirituele leraar gidst hij ons door de Tenach ofwel het Oude Testament. Keer op keer verrast hij ons met prachtige Bijbelteksten en met zijn kritische blik op het geestelijk leven. Hij prikkelt ons denken over God en over onszelf. Maar ook voedt hij het verlangen. Wie dit lied aandachtig volgt, ontkomt niet aan de ontzagwekkende kracht die schuilgaat in de Naam JHWH.

Het eenheidslied is volledig opgenomen (ruim vierhonderd regels), met de Hebreeuwse tekst en een Nederlandse vertaling van de auteur.

Lia van Aalsum (1962) werkt als theologe in het hoger onderwijs (spiritualiteit van de leraar), de wetenschap (Bijbelse spiritualiteit) en de spiritualiteitvorming (diverse organisaties). In 2010 promoveerde zij op deze joodse tekst (Radboud Universiteit, cum laude).

Eburon, 2013, pap, 256 pp, € 22.00, 9789059727397
winkelwagen
Aalsum, Lia van
Spiritualiteit in het onderwijs. Een handreiking
Spiritualiteit werpt licht op het mysterie van het bestaan. Goed onderwijs kan niet zonder deze invalshoek. Leraren willen hun leerlingen en studenten immers niet alleen kennis, vaardigheden en gedrag bijbrengen, maar hen ook doen groeien in een grondhouding van eerbied voor het leven.

Spiritualiteit brengt in contact met de dragende kracht van het bestaan. Spiritualiteit is vormend en omvormend, voedend en confronterend. Aangesproken door het mysterie leert een mens vertrouwen op zichzelf, op de ander en op wat er geheimvol groeit. Spiritualiteit biedt richting, maakt gevoelig voor wat goed en waarachtig is, zowel in het individuele als gemeenschappelijke leven. Vanouds werd dit werkelijkheidsgebied via godsdienst en filosofie ter sprake gebracht. Maar voor velen is deze taal betekenisloos geworden, met als gevolg dat de dimensie van het mysterie in onze samenleving nauwelijks nog wordt onderkend.

Dit boek biedt een handreiking aan hen die werk willen maken van de spirituele grondhouding van de eerbied. Men leert kijken naar vormen van spiritualiteit en nadenken over de relatie met onze cultuur, het onderwijs en met name het pedagogische handelen. Men ontdekt wat past bij een school of klas en krijgt adviezen voor de praktijk. Maar evenzeer bezint men zich op de eigen spiritualiteit en leert men hoe deze kennis en sensitiviteit te voeden. In dit alles is er bijzondere aandacht voor de spiritualiteit van de leraar en de lerares. Met hun richtingsbesef immers bieden zij richting, met hun eerbied wekken zij eerbied, in toenemende verbondenheid met het levensgeheim.

Lia van Aalsum is als theologe werkzaam op het gebied van de spiritualiteit, zowel wat betreft het wetenschappelijke spiritualiteitonderzoek als de praktische spiritualiteitvorming. Daarbinnen gaat haar interesse uit naar de joodse, Bijbelse spiritualiteit en naar de relatie onderwijs en spiritualiteit.

Eburon, 2011, pap, 202 pp, € 22.50, 9789059724969
winkelwagen