B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

Boeken

Bras, Kick
De religieuze visie van Vincent van Gogh
In deze serie van Woord op Zondag leren we niet alleen Vincents spiritualiteit beter kennen, maar kijken als het ware ook in de spiegel: wat heeft dat ons te zeggen, waar raakt het aan onze zoektocht?
Woord op Zondag, Narratio, 2015, pap, 46 pp, € 9.00, 9789052636702
winkelwagen
Bras, Kick
De Ziener. Mystieke inzichten
Een onbekende kluizenaar of monnik uit het jaar 500 tooide zich met de naam Dionysius de Areopagiet uit de eerste eeuw. Hij schreef diepzinnige, mystieke boeken, die veel invloed gehad hebben in de mystieke traditie van Europa. Maar over hemzelf weten we niets. Kick Bras werd door zijn mystieke inzichten geboeid en liet er zijn verbeeldingskracht op los. Hij zag hem voor zich, een man die leefde in de stilte, aan de rand van de woestijn. En die in dialoog met een icoon, maar ook in ontmoeting met allerlei slag mensen, diepe inzichten ontving. Zo worden in dit boekje de diepe gedachten van deze onbekende mysticus in een poetische vormgeving door Kick Bras aan de lezer aangeboden. Een mooi cadeauboekje, heel geschikt voor persoonlijke overdenking, groepsmeditatie of opening van bijeenkomsten.
Narratio, 2015, pap, 48 pp, € 7.50, 9789052634654
winkelwagen
Bras, Kick
Een met de Ene, protestantse mystiek van Abraham Kuyper tot Maria de Groot
Protestanten hebben veel meer met mystiek dan algemeen wordt aangenomen, zo betoogt mystiekdocent Kick Bras. Weliswaar schafte het protestantisme de kloosters - broedplaatsen van christelijke mystiek - af en hadden protestantse theologen vaak scherpe kritiek op de mystiek. Maar het verlangen naar eenheid met God ging ook aan protestanten niet voorbij. Ze werden, soms tegen wil en dank, geraakt door dat wat mystiek ten diepste is: de ervaring van en het verlangen naar eenheid met de Ene, de Bron van ons bestaan.

Altijd zijn er protestantse denkers, dichters en stromingen geweest die ruimte gaven aan dit mystieke verlangen, ook in de twintigste eeuw. Dit boek laat zien hoe de Nederlandse protestantse mystiek zich in die eeuw ontwikkelde. Denkers als Abraham Kuyper, Aalders, Miskotte, Van Ruler, J.H. Bavinck en vele anderen passeren de revue. Maar ook dichters als Henriette Roland Holst, Willem de Merode en Maria de Groot. De auteur geeft zo een representatief beeld van de veelheid aan visies op en beleving van mystiek in de verschillende protestantse stromingen.

Dit boek is geschreven voor een breed publiek, in de hoop dat velen tot hun verrassing zullen ontdekken hoeveel mystiek er in het Nederlandse protestantisme voorkomt. En wellicht inspireert deze ontdekking mensen in de eenentwintigste eeuw om hun eigen weg met de mystiek te gaan.

Dr. Kick Bras, predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, publiceert over spiritualiteit, mystiek en meditatie. Eerder doceerde hij spiritualiteit aan de Theologische Universiteit van Kampen.

Skandalon, 2013, pap, 320 pp, € 32.50, 9789490708788
winkelwagen
Bras, Kick
Ingaan en uitgaan, Spirituele levenskunst
Lichtvoetig en ernstig je weg gaan. Je laten raken door wat je wedervaart. Visionair leren waarnemen. Leren omgaan met lijden en kwaad. De stilte cultiveren. Omgevormd worden in licht. En daarbij je laten voeden door de levenskunst van Jezus die zichzelf vergeleek met een herder die zijn schapen doen ingaan en uitgaan, zodat zij leven vinden en overvloed. Dat is spirituele levenskunst
Narratio, 2007, pap, 66 pp, € 7.50, 9789052638072
winkelwagen
Bras, Kick
Leven met Thomas Merton. Wegwijzer naar vrijheid
Een kennismaking met het leven en werk van Thomas Merton. Met verlangen naar vrijheid als leidraad.

Als monnik van de trappistenorde in de Verenigde Staten en als auteur van talrijke boeken, gedichten en essays gaf Thomas Merton (1915-1968) een groot deel van zijn leven gestalte aan het verlangen naar vrijheid. Zijn zoektocht vond herkenning bij tijdgenoten, maar ook na zijn dood bleven velen gefascineerd door Mertons leven en missie. Dit boek biedt de lezer een aantal korte teksten van Merton, die door Kick Bras van een meditatief commentaar zijn voorzien. Tekst en commentaar laten zien dat vrijheid en onvrijheid op allerlei manieren in ons leven aanwezig zijn en invloed hebben.

Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, actief betrokken bij Vacare, platform voor meditatief leven, en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Hij publiceerde diverse boeken over mystiek en meditatie.

Meinema, 2014, pap, 134 pp, € 16.99, 9789021143842
winkelwagen
Bras, Kick
Mystiek leven
In dit boek tekent Kick Bras een weg uit waarlangs mystiek leven zich ontvouwen kan. Aan de hand van mystieke teksten uit heden en verleden worden thema's uit het mystieke leven toegelicht. Deze toelichting blijft niet steken in theorie, maar wijst naar de praktijk van leven.
Berne, 2011, pap, 208 pp, € 22.50, 9789089720429
winkelwagen
Bras, Kick
Oog in oog, christelijke mystiek in woord en beeld
Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan we kunnen genieten in woord en beeld. In poezie, preken, gebeden of visioenen, maar ook in beeldende kunst, zoals de schilder- en beeldhouwkunst, en de architectuur.

In Oog in oog presenteert en becommentarieert mystiekkenner Kick Bras teksten en kunstvoorwerpen uit allerlei eeuwen, landen en joods-christelijke tradities, en ontsluit hun blijvende zeggingskracht. Hij verbindt de verbale en visuele uitingen met elkaar, als verwanten die allemaal op die Ene, op het goddelijke mysterie, zijn gericht.

In 55 hoofdstukken maakt de lezer een pelgrimsroute langs een schat aan kunstwerken en teksten, van Hadewijch tot Bonhoeffer, van Giotto tot Rothko en van Chagall tot Caravaggio. Aan bod komen centrale thema's als de mystieke ervaring, gods- en mensbeelden, en de mystieke weg, met al de metaforen en beelden die daaraan ontsproten.

Oog in oog is een rijk geillustreerd, full colour boek dat uitnodigt tot kijken, lezen, overdenken en mijmeren, en dat alle ruimte geeft om tot nieuwe kennis en tot nieuwe inzichten te komen.

Dr. Kick Bras (1949) is theoloog en publiceert over spiritualiteit, mystiek en meditatie. Als onderzoeker is hij gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor de studie van de spiritualiteit in het licht van de joodse en christelijke traditie. Eerder doceerde hij spiritualiteit aan de Theologische Universiteit van Kampen. Van zijn hand verscheen bij Skandalon Een met de Ene. Protestantse mystiek van Abraham Kuyper tot Maria de Groot (2013). Zie ook www.kickbras.nl.

Skandalon, 2017, pap, 224 pp, € 27.50, 9789492183569
winkelwagen
Bras, Kick
Vacare. Een bevrijdende levenskunst
Vacare is een Latijns woord dat vrij zijn betekent. Het is een oude monastieke term die het doel van het geestelijk leven aanduidt: een waarlijk vrij mens te zijn in de relatie tot God, tot jezelf en tot de ander. Kick Bras bespreekt in 41 korte hoofdstukken de weg naar deze vrijheid. Hij benadert deze thematiek vanuit de invalshoek van meditatief leven. Meditatief leven betekent dat je de weg naar de vrijheid vindt door aandachtig te leven. En door momenten van bezinning, meditatie en gebed een vaste plek in je leven te geven. Om meditatief leven te bevorderen heeft hij samen met anderen in 2009 Vacare als platform opgericht. Het is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland. Maar ieder die christelijke vormen van meditatie en meditatief leven zoekt is welkom om mee te doen. Dit boek is geschreven in een taal die velen zal kunnen aanspreken. Het is het meest persoonlijke boek dat Kick Bras tot nu toe schreef.
Narratio, 2010, pap, 184p, € 17.50, 9789052634845
winkelwagen
Bras, Kick e.a.
Mediteren met Thomas Merton, een meditatiegids bij 'Zaden van Contemplatie'
Dit boekje verschijnt ter gelegenheid van het feit dat Thomas Merton honderd jaar geleden, op 31 januari 1915, werd geboren. Er zal aan dit feit in Nederland en Belgie op verschillende wijzen aandacht worden besteed. Zo zal het beroemde boek van Merton, New seeds of contemplation, in Nederlandse vertaling verschijnen onder de titel Zaden van Contemplatie. Dit boekje is een gids om het bovenvermelde boek van Merton meditatief zich eigen te maken. Het is zowel geschikt voor persoonlijk gebruik als voor gebruik in groepen. Een boekje met 8 meditaties rond thema's van Merton
Narratio, 2015, pap, 40 pp, € 6.50, 9789052634609
winkelwagen